Förordning (2014:68) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

1 av 21 paragraf (5 %) har ändrats i förordning (2014:68) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service sedan utfärdandet (t.om. SFS 2015:590). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


21 §

  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utbetalning av bidrag får dock inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2014:68
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014 och gäller till och med den 31 december 2015. Förordningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2014.
   2. Förordningen ska efter det att den upphört att gälla fortsätta att gälla i fråga om bidrag för tid före den 1 januari 2017. Förordning (2015:590)

Whoops, looks like something went wrong.