Förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning

2 av 97 paragrafer (2 %) har ändrats i förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:598). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-07-03


1 kap. 2 §

  I förordningen avses med
   - arbetsplatsförlagt lärande: lärande inom en vidareutbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan,
   - examensarbete: en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för gymnasieingenjörsexamen,
   - fullständig vidareutbildning: betyg från kurser och ett examensarbete i en omfattning om totalt 900 gymnasiepoäng enligt en individuell studieplan,
   - garanterad undervisningstid: den minsta undervisningstid i timmar som eleverna ska erbjudas enligt 17 a kap. 8 § skollagen (2010:800),
   - gemensamma kurser: de kurser som ska ingå i vidareutbildningen,
   - gymnasiepoäng: ett mått på studieomfattningen av en kurs i vidareutbildningen eller examensarbetet,
   - Nationella rådet för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år: det nationella råd för vidareutbildningen som Statens skolverk ska ansvara för enligt 10 § förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk,
   - nya kurser: kurser som initieras av huvudmän eller av andra intressenter enligt 2 kap. 4 § och som Skolverket har meddelat föreskrifter om enligt 2 kap. 2 §,
   - utgång: en benämning för en viss kompetens inom ett teknikområde som en kombination av kurser inom en nationell profil leder till, och
   - yrkesämnen: yrkesinriktade karaktärsämnen.
Förordning (2015:1049)

12 kap. 2 §

  I de fall en ansökan ska göras enligt denna förordning får den överföras elektroniskt till Statens skolverk.

Skolverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansökan och om elektronisk underskrift. Förordning (2016:598)