Förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning

18 av 110 paragrafer (16 %) har ändrats i förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:781). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


1 kap. 1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Förordningen innehåller följande kapitel:
   - inledande bestämmelser (1 kap.),
   - allmänna bestämmelser om planer, kurser och samverkan (2 kap.),
   - lärotider (3 kap.),
   - utbildningens innehåll (4 kap.),
   - fjärrundervisning (4 a kap.),
   - distansundervisning (4 b kap.),
   - behörighet, urval och antagning (5 kap.),
   - stödåtgärder (6 kap.),
   - betyg (7 kap.),
   - rätt att gå om en kurs (8 kap.),
   - utbildning för döva och hörselskadade (9 kap.),
   - elever (10 kap.),
   - statsbidrag (11 kap.), och
   - övriga bestämmelser (12 kap.).
Förordning (2020:781)

1 kap. 2 §

  I förordningen avses med
   - arbetsplatsförlagt lärande: lärande inom en vidareutbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan,
   - examensarbete: en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för gymnasieingenjörsexamen,
   - fullständig vidareutbildning: betyg från kurser och ett examensarbete i en omfattning om totalt 900 gymnasiepoäng enligt en individuell studieplan,
   - garanterad undervisningstid: den minsta undervisningstid i timmar som eleverna ska erbjudas enligt 17 a kap. 8 § skollagen (2010:800),
   - gemensamma kurser: de kurser som ska ingå i vidareutbildningen,
   - gymnasiepoäng: ett mått på studieomfattningen av en kurs i vidareutbildningen eller examensarbetet,
   - Nationella rådet för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år: det nationella råd för vidareutbildningen som Statens skolverk ska ansvara för enligt 10 § förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk,
   - nya kurser: kurser som initieras av huvudmän eller av andra intressenter enligt 2 kap. 4 § och som Skolverket har meddelat föreskrifter om enligt 2 kap. 2 §,
   - utgång: en benämning för en viss kompetens inom ett teknikområde som en kombination av kurser inom en nationell profil leder till, och
   - yrkesämnen: yrkesinriktade karaktärsämnen.
Förordning (2015:1049)

2 kap. 5 §

  En elevs individuella studieplan ska innehålla uppgifter om
   - vilken nationell profil eleven går på och vilka kurser som eleven har valt,
   - om eleven följer en fullständig eller utökad vidareutbildning,
   - vilka kurser som ingår i elevens fullständiga vidareutbildning och, om eleven följer en utökad vidareutbildning, vilka kurser som ligger utanför den fullständiga vidareutbildningen, och
   - om eleven får fjärrundervisning och i så fall i vilken utsträckning. Förordning (2020:781)

4 kap. 1 §

  I 21 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om fjärrundervisning i vissa skolformer. Förordning (2020:781)

4 kap. 2 §

  Fjärrundervisning får användas i kurser i ämnena
   - biologi,
   - engelska,
   - filosofi,
   - fysik,
   - företagsekonomi,
   - geografi,
   - grekiska,
   - historia,
   - juridik,
   - kemi,
   - latin,
   - matematik,
   - moderna språk,
   - modersmål,
   - naturkunskap,
   - psykologi,
   - religionskunskap,
   - samhällskunskap,
   - svenska,
   - svenska som andraspråk,
   - teckenspråk, och
   - teknik.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om att fjärrundervisning får användas i kurser i andra ämnen än de som anges i första stycket. Förordning (2020:781)

4 kap. 3 §

  Fjärrundervisning får inte vid någon tidpunkt under ett läsår användas för mer än 50 procent av elevens respektive skolenhetens undervisningstimmar.

Statens skolinspektion får efter ansökan från en huvudman medge att fjärrundervisning får användas för mer än 50 procent av undervisningstimmarna vid en skolenhet. Ett sådant medgivande får lämnas för högst ett läsår åt gången och endast om det finns synnerliga skäl för det. Förordning (2020:781)

4 kap. 4 §

  En huvudman får inte vid någon tidpunkt under ett läsår utföra uppgifter som avser fjärrundervisning åt en annan huvudman i högre omfattning än 50 procent av sin vid läsårets början planerade totala kapacitet att erbjuda undervisningstimmar oavsett undervisningsform.
Förordning (2020:781)

4 kap. 5 §

  Huvudmannen ska dokumentera ett beslut om att använda fjärrundervisning. Förordning (2020:781)

4 kap. 6 §

  Huvudmannen ska till Statens skolinspektion anmäla ett beslut om att använda fjärrundervisning. Om huvudmannen utför fjärrundervisning åt någon annan huvudman ska det också anmälas. Skolinspektionen får meddela föreskrifter om vad en anmälan ska innehålla. Förordning (2020:781)

4 b kap. 1 §

  I 22 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om distansundervisning i vissa skolformer. Förordning (2020:781)

4 b kap. 2 §

  Följande bestämmelser gäller inte för utbildning där distansundervisning används:
   - 3 kap. 3 § om skolarbetets förläggning, och
   - 3 kap. 5 § andra stycket om undervisningstid.
Förordning (2020:781)

4 b kap. 3 §

  En ansökan om godkännande som utförare av utbildning där distansundervisning används ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Ansökan ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet.
Förordning (2020:781)

4 b kap. 4 §

  Ansökan ska innehålla uppgifter om
   1. vilken utbildning ansökan avser,
   2. vid vilken skolenhet utbildningen ska anordnas,
   3. hur många platser utbildningen ska omfatta,
   4. huruvida utbildningen riktar sig mot någon särskild elevkategori,
   5. de grunder för urval bland mottagna sökande till utbildningen som den sökande avser att tillämpa, om det är fråga om en sådan utbildning som avses i 22 kap. 13 § skollagen (2010:800),
   6. kostnaden för utbildningen, och
   7. huruvida den sökande tidigare har utfört utbildning där distansundervisning eller liknande undervisning används.

Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om vilka ytterligare uppgifter ansökan ska innehålla.
Förordning (2020:781)

4 b kap. 5 §

  I 22 kap. 9 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om vad som krävs för att en sökande ska godkännas som utförare av utbildning där distansundervisning används. Det ska dessutom krävas att
   1. den sökande har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen,
   2. utbildningen bedöms tillgodose ett behov hos huvudmän som vill ge elever särskilt stöd i form av distansundervisning eller, om det är fråga om en sådan utbildning som avses i 22 kap. 13 § skollagen, bedöms vara efterfrågad av sådana elever som avses i 22 kap. 8 § samma lag,
   3. de grunder för urval bland mottagna sökande till utbildningen som den sökande avser att tillämpa är godtagbara, om det är fråga om en sådan utbildning som avses i 22 kap. 13 § skollagen, och
   4. kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syfte och kostnaden för annan gymnasial utbildning. Förordning (2020:781)

4 b kap. 6 §

  Ett beslut om godkännande ska innehålla uppgifter om
   1. vilken utbildning beslutet avser,
   2. vid vilken skolenhet utbildningen ska anordnas,
   3. hur många platser utbildningen får omfatta,
   4. huruvida utbildningen riktar sig mot någon särskild elevkategori, och
   5. de grunder för urval bland mottagna sökande till utbildningen som den sökande ska tillämpa, om det är fråga om en sådan utbildning som avses i 22 kap. 13 § skollagen (2010:800).

Beslutet ska om möjligt fattas före den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta. Förordning (2020:781)

4 b kap. 7 §

  Den som har godkänts som utförare av utbildning där distansundervisning används ska börja utföra distansundervisningen senast vid början av det läsår som inleds två år efter godkännandet. Förordning (2020:781)

6 kap. 2 §

  En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.

En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Studiehandledning enligt första eller andra stycket får ges i interaktiv form med informations- och kommunikationsteknik där eleven och studiehandledaren är åtskilda i rum men inte i tid, om det inte finns någon lämplig person inom skolenheten som kan ge studiehandledning och huvudmannen trots upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan.
Förordning (2020:781)

12 kap. 2 §

  I de fall en ansökan ska göras enligt denna förordning får den överföras elektroniskt till Statens skolverk.

Skolverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansökan och om elektronisk underskrift. Förordning (2016:598)