Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer

4 av 12 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:599). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-28


4 §

  Ansökan ska vara undertecknad. Det kravet ska anses uppfyllt om uppgifterna i ansökan bekräftas med en sådan elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.
Förordning (2016:599)

6 §

  Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar i ett ärende om tillstånd ska myndigheten inhämta ett yttrande från Polismyndigheten. Yttrandet ska avse frågan om sökanden är lämplig att förvärva, införa, inneha eller använda de sprängämnesprekursorer som ansökan avser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även ge Säkerhetspolisen tillfälle att yttra sig i ärendet.
Förordning (2014:881)

7 §

  Polismyndigheten är nationell kontaktpunkt enligt artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013. Förordning (2014:881)

9 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten är behöriga myndigheter för spridning av kommissionens riktlinjer enligt artikel 9.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013.
Förordning (2014:881)