Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer

16 av 26 paragrafer (62 %) har ändrats i förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1047). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-22


1 §

   Träder i kraft 2021-02-01
I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013, i den ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om sprängämnesprekursorer), och lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Förordning (2020:1047)

3 §

   Träder i kraft 2021-02-01
En ansökan om tillstånd ska göras skriftligen hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förordning (2020:1047)

4 §

  Ansökan ska vara undertecknad. Det kravet ska anses uppfyllt om uppgifterna i ansökan bekräftas med en sådan elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.
Förordning (2016:599)

6 §

  Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar i ett ärende om tillstånd ska myndigheten inhämta ett yttrande från Polismyndigheten. Yttrandet ska avse frågan om sökanden är lämplig att förvärva, införa, inneha eller använda de sprängämnesprekursorer som ansökan avser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även ge Säkerhetspolisen tillfälle att yttra sig i ärendet.
Förordning (2014:881)

6 a §

   Träder i kraft 2021-02-01
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vid tillståndsgivningen använda sig av den mall för tillstånd som finns i bilaga III till EU:s förordning om sprängämnesprekursorer. Förordning (2020:1047)

6 b §

   Träder i kraft 2021-02-01
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska informera den eller de kommuner som berörs av att tillstånd har meddelats en enskild eller återkallats från en enskild. Förordning (2020:1047)

7 §

   Träder i kraft 2021-02-01
Polismyndigheten är nationell kontaktpunkt enligt artikel 9.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.
Förordning (2020:1047)

7 a §

   Träder i kraft 2021-02-01
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ansvara för tillsynen enligt 6 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Förordning (2020:1047)

8 §

   Träder i kraft 2021-02-01
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och en kommun ska ha rätt att begära ut information enligt artikel 8.4 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer. Förordning (2020:1047)

8 a §

   Träder i kraft 2021-02-01
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ansvara för medvetandehöjande åtgärder och erfarenhetsutbyte mellan berörda parter enligt artikel 10.2 och 10.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver vid genomförandet av dessa uppgifter. Förordning (2020:1047)

8 b §

   Träder i kraft 2021-02-01
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ansvara för att lämna uppgifter och rapporter till Europeiska kommissionen enligt artiklarna 19-21 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Polismyndigheten ska förse Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med nödvändiga uppgifter på det sätt som den myndigheten bestämmer. Förordning (2020:1047)

9 §

   Träder i kraft 2021-02-01
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten är behöriga myndigheter för spridning av kommissionens riktlinjer enligt artikel 12.2 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer. Förordning (2020:1047)

10 §

   Träder i kraft 2021-02-01
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om ansökningsavgiftens och tillsynsavgiftens storlek enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer när det gäller den egna verksamheten. Förordning (2020:1047)

11 §

   Träder i kraft 2021-02-01
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om
   1. ansökans utformning,
   2. hantering av tillstånd,
   3. hur information till distributionskedjan ska utformas, och
   4. kontroll vid försäljning.
Förordning (2020:1047)

11 a §

   Träder i kraft 2021-02-01
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om tillsyn när det gäller den egna verksamheten. Förordning (2020:1047)

12 §

   Träder i kraft 2021-02-01
En kommun får meddela föreskrifter om tillsyn enligt 6 § första stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
Förordning (2020:1047)