Förordning (2014:936) om näringsförbud

5 av 25 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2014:936) om näringsförbud sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:324). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


7 §

  Näringsförbudsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling och används för
   1. samordnad registrering av och information om meddelade näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,
   2. framställning för intyg och registerutdrag,
   3. framställning av bevis om meddelade näringsförbud och tillfälliga näringsförbud samt bevis om frihet från näringsförbud, och
   4. underrättelser enligt 12 §.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i näringsförbudsregistret.

Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2018:391)

16 §

  Bolagsverket får medge direktåtkomst till näringsförbudsregistret för de ändamål som anges i 15 § och i den utsträckning det är förenligt med bestämmelserna om överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

En myndighet får medges direktåtkomst till personuppgifter som rör fällande domar i brottmål, lagöverträdelser som innefattar brott eller straffprocessuella tvångsmedel. Andra än myndigheter får endast medges direktåtkomst till sådana personuppgifter om behandlingen är tillåten enligt 3 kap. 9 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Förordning (2018:391)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2018:391)

18 §

  Har upphävts genom förordning (2018:391)

24 §

  Kronofogdemyndigheten och Skatteverket ska anmäla till åklagaren om det finns skäl att misstänka att ett näringsförbud överträds eller har överträtts eller att den som har fått undantag från ett sådant förbud enligt 35 § lagen (2014:836) om näringsförbud bryter mot sina skyldigheter i den verksamhet som avses med undantaget, eller mot vad rätten har bestämt i samband med att den beviljade undantag.
Förordning (2020:324)

Whoops, looks like something went wrong.