Förordning (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden

6 av 11 paragrafer (55 %) har ändrats i förordning (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:461). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden upphävdes 2017-02-01 genom SFS 2016:1361


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till kommuner för den utbildning i svenska för invandrare som ges till utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden under tiden de väntar på att tas emot för bosättning i en kommun. Förordning (2014:1547)

2 §

  Ersättning lämnas för utlänningar som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som är registrerade vid och vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden, dock utan annan begränsning till viss ålder än att utlänningen ska ha fyllt 18 år. Förordning (2014:1547)

3 §

  En kommun har rätt till en schablonersättning för kostnader för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning om
   - utbildningen ges till en utlänning enligt 2 §,
   - utlänningen har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800), och
   - utlänningen vistas i ett anläggningsboende i kommunen.

Om en utlänning flyttar från ett anläggningsboende i en kommun till ett anläggningsboende i en annan kommun, har även denna kommun rätt till en schablonersättning om villkoren i första stycket är uppfyllda. Förordning (2016:461)

4 §

  Schablonersättningen lämnas med 3 500 kr för varje påbörjad månad som utlänningen deltar i utbildningen.
Förordning (2015:499)

6 §

  En ansökan om ersättning ska omfatta hela den tid utlänningen deltagit i utbildningen. Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av det kvartal när utlänningen lämnat anläggningsboendet i kommunen.

Ersättningen betalas ut i efterskott kvartalet efter ansökan.
Utbetalning får göras efter den tidpunkten om det finns särskilda skäl. Förordning (2015:499)

11 §

  Migrationsverket får, efter att ha gett Sveriges Kommuner och Landsting tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2014:946
   1. Denna förordning träder i kraft den 6 augusti 2014.
   2. Har upphävts genom förordning (2015:499)