Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

8 av 22 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1218). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


2 §

  I denna förordning betyder
   1. behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som utövar tillsyn över institut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,
   2. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878, och
   3. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Termer och uttryck i övrigt som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar. Förordning (2020:1218)

3 §

  Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla
   1. de lagar och andra författningar och allmänna råd som har beslutats för att genomföra kapitaltäckningsdirektivet,
   2. information om i vilken utsträckning de valmöjligheter som finns i kapitaltäckningsdirektivet har utnyttjats,
   3. de allmänna kriterier och metoder som tillämpas vid översyns- och utvärderingsprocessen enligt 9 §,
   4. sammanställda statistiska uppgifter om antalet institut, kapitalkrav och andra centrala aspekter som rör tillsynen över institut,
   5. sådan information enligt artikel 144 i kapitaltäckningsdirektivet som rör tillämpningen av vissa bestämmelser i tillsynsförordningen, och
   6. den information som ska offentliggöras enligt artiklarna 68, 131.12, 133.13 och 143.1 d i kapitaltäckningsdirektivet. Förordning (2020:1218)

5 §

  De författningar och allmänna råd som ska tillhandahållas på webbplatsen enligt 3 § 1 ska Finansinspektionerna vid behov översätta till engelska. Förordning (2015:181)

9 §

  Finansinspektionen ska i sin tillsyn följa de bestämmelser om översyns- och utvärderingsprocess som finns i artiklarna 97-101 i kapitaltäckningsdirektivet.

Om Finansinspektionen beslutar om särskilda kapitalbaskrav enligt 2 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, gäller förutsättningarna enligt artikel 104a.2 och 104a.3 i kapitaltäckningsdirektivet.
Förordning (2020:1218)

11 §

  Finansinspektionen ska använda sig av Europeiska bankmyndighetens centrala databas vid lämplighetsprövning enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 3 kap. 1 § 5 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 3 kap. 1 § första stycket 5 lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. Förordning (2020:1218)

14 §

  När Finansinspektionen beslutar om en systemriskbuffert
   1. ska inspektionen beakta att bufferten inte får medföra oproportionella negativa effekter på hela eller delar av det finansiella systemet i andra länder inom EES eller i EES som helhet och inte heller får utgöra eller skapa ett hinder för den inre marknadens funktion,
   2. tillämpas artikel 133.7 i kapitaltäckningsdirektivet.

Finansinspektionen ska minst en gång vartannat år göra en översyn av systemriskbufferten. Förordning (2020:1218)

17 a §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 6 kap. 11 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska lämnas. Förordning (2018:1763)

21 §

  När stöd lämnas till institut enligt lagen om (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, ska de principer om rörlig ersättning och ersättningsstruktur som anges i artikel 93 i kapitaltäckningsdirektivet iakttas. Förordning (2015:1043)