Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

6 av 22 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1763). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-26


2 §

  I denna förordning betyder
   1. behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som utövar tillsyn över institut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,
   2. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i den ursprungliga lydelsen, och
   3. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Termer och uttryck i övrigt som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar. Förordning (2015:181)

3 §

  Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla
   1. de lagar och andra författningar och allmänna råd som har beslutats för att genomföra kapitaltäckningsdirektivet,
   2. information om i vilken utsträckning de valmöjligheter som finns i kapitaltäckningsdirektivet har utnyttjats,
   3. de allmänna kriterier och metoder som tillämpas vid översyns- och utvärderingsprocessen enligt 9 §,
   4. sammanställda statistiska uppgifter om antalet institut, kapitalkrav och andra centrala aspekter som rör tillsynen över institut,
   5. sådan information enligt artikel 144 i kapitaltäckningsdirektivet som rör tillämpningen av vissa bestämmelser i tillsynsförordningen, och
   6. den information som ska offentliggöras enligt artiklarna 68, 131.12, 133.16 och 143.1 d i kapitaltäckningsdirektivet. Förordning (2015:181)

5 §

  De författningar och allmänna råd som ska tillhandahållas på webbplatsen enligt 3 § 1 ska Finansinspektionerna vid behov översätta till engelska. Förordning (2015:181)

14 §

  När Finansinspektionen beslutar om en systemriskbuffert, ska inspektionen beakta att bufferten inte får medföra oproportionella negativa effekter på hela eller delar av det finansiella systemet i andra länder inom EES eller i EES som helhet och inte heller får utgöra eller skapa ett hinder för den inre marknadens funktion.

Finansinspektionen ska minst en gång vartannat år göra en översyn av systemriskbufferten. Förordning (2017:1346)

17 a §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 6 kap. 11 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska lämnas. Förordning (2018:1763)

21 §

  När stöd lämnas till institut enligt lagen om (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, ska de principer om rörlig ersättning och ersättningsstruktur som anges i artikel 93 i kapitaltäckningsdirektivet iakttas. Förordning (2015:1043)