Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

2 av 21 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:668). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-23


20 §

  Till stöd för arbetet med samhällets informationssäkerhet ska en myndighet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skyndsamt rapportera it-incidenter som inträffat i den rapporterande myndighetens informationssystem och som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för, eller som inträffat i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation.

En myndighet som tillhandahåller tjänster åt en annan organisation ska i samband med rapportering enligt första stycket informera och vid behov samråda med den eller de uppdragsgivare som berörs av incidenten.

Rapporteringsskyldigheten omfattar inte sådana incidenter som ska anmälas enligt 2 kap. 10 § första stycket 2 säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Om det kan antas att en incident som rapporterats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt första stycket har sin grund i en brottslig gärning, ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skyndsamt uppmana den rapporterande myndigheten att anmäla incidenten till polisen. Förordning (2018:668)

21 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får
   1. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 8 § om risk- och sårbarhetsanalyser,
   2. meddela föreskrifter om sådana säkerhetskrav som avses i 19 § med beaktande av nationell och internationell standard,
   3. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 16-18 §§, utom i fråga om Kustbevakningen, och
   4. efter att ha gett Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten tillfälle att yttra sig, meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 20 § första stycket om rapportering av it-incidenter.

Bilaga

Förteckning över samverkansområden och myndigheter som har särskilt ansvar inom områdena

Samverkans-  Myndigheter med   Myndighet  Myndighet 
områden    särskilda uppgifter   med ansvar   med ansvar 
    inom       enligt 10 §  enligt 16 §
    samverkansområdena
Teknisk   Affärsverket svenska 
infrastruktur  kraftnät      x    x
    Elsäkerhetsverket  x    x
    Livsmedelsverket  x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och 
    beredskap    x    x
    Post- och 
    telestyrelsen    x    x
    Statens energimyndighet  x    x
Transporter  Luftfartsverket    x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och
    beredskap    x    x
    Sjöfartsverket    x    x
    Statens energimyndighet  x    x
    Trafikverket    x    x
    Transportstyrelsen  x    x
Farliga ämnen  Folkhälsomyndigheten  x    x
    Kustbevakningen    x    x
    Livsmedelsverket  x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och 
    beredskap    x    x
    Polismyndigheten  x    x
    Socialstyrelsen    x    x
    Statens jordbruksverk  x    x
    Statens 
    veterinärmedicinska 
    anstalt      x    x
    Strålsäkerhets-
    myndigheten    x    x
    Säkerhetspolisen  x    x
    Tullverket    x    x
Ekonomisk
säkerhet  Finansinspektionen  x    x
    Försäkringskassan  x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och 
    beredskap    x    x
    Pensionsmyndigheten  x    x
    Riksgäldskontoret  x    x
    Skatteverket    x    x
Geografiskt
områdesansvar  Länsstyrelserna    x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och 
    beredskap    x    x
Skydd, undsättning
och vård  Kustbevakningen    x    x
    Migrationsverket  x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och 
    beredskap    x    x
    Polismyndigheten  x    x
    Sjöfartsverket    x    x
    Socialstyrelsen    x    x
    Transportstyrelsen  x    x
    Tullverket    x    x
Förordning (2016:382)