Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

5 av 21 paragrafer (24 %) har ändrats i förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:25). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


2 §

  Denna förordning innehåller föreskrifter som dels reglerar krisberedskapen, dels ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap i fråga om civil verksamhet.

I förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap finns bestämmelser om myndigheters ansvar att i sin verksamhet beakta och planera för totalförsvarets krav. I förordningen finns även bestämmelser om hur höjd beredskap tillkännages och vilka författningar som då omedelbart ska tillämpas.

I lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om vilka åtgärder kommuner och regioner ska vidta inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. I lagen regleras det geografiska områdesansvaret på lokal nivå.

Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas bara om något annat inte följer av lag eller annan förordning.
Förordning (2019:1113)

6 §

  Varje länsstyrelse ska inom sitt geografiska område i fråga om sådana situationer som avses i 8 § andra stycket vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som exempelvis kommuner, regioner och näringsliv, och den nationella nivån. Länsstyrelserna ska efter beslut av regeringen prioritera och inrikta statliga och internationella resurser som ställs till förfogande. Länsstyrelserna ska vidare verka för att
   - regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs,
   - nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker kontinuerligt,
   - under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter, och
   - informationen till allmänheten och företrädare för massmedia under sådana förhållanden samordnas. Förordning (2019:1113)

10 §

  De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning, länsstyrelserna samt i övrigt de andra myndigheter som regeringen meddelar föreskrifter om eller beslutar efter förslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker.

Myndigheterna ska särskilt
   1. samverka med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig myndighet,
   2. samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda,
   3. beakta det samarbete som sker inom Europeiska unionen och internationella forum i frågor som rör samhällets krisberedskap,
   4. beakta behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser och annan kunskapsinhämtning såsom erfarenhetsåterföring av inträffade händelser,
   5. beakta behovet av säkerhet och kompatibilitet i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna utföra sitt arbete,
   6. beakta behovet av deltagande i det samhällsgemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel) som förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och
   7. informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om sin övningsverksamhet för att den ska kunna samordnas med den övningsverksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap planerar. Myndigheterna ska vidare delta i den övningsverksamhet som berör deras ansvarsområde.
Förordning (2019:1113)

20 §

  Till stöd för arbetet med samhällets informationssäkerhet ska en myndighet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skyndsamt rapportera it-incidenter som inträffat i den rapporterande myndighetens informationssystem och som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för, eller som inträffat i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation.

En myndighet som tillhandahåller tjänster åt en annan organisation ska i samband med rapportering enligt första stycket informera och vid behov samråda med den eller de uppdragsgivare som berörs av incidenten.

Rapporteringsskyldigheten omfattar inte sådana incidenter som ska anmälas enligt 2 kap. 10 § första stycket 2 säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Om det kan antas att en incident som rapporterats till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt första stycket har sin grund i en brottslig gärning, ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skyndsamt uppmana den rapporterande myndigheten att anmäla incidenten till polisen. Förordning (2018:668)

21 §

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får
   1. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 8 § om risk- och sårbarhetsanalyser,
   2. meddela föreskrifter om sådana säkerhetskrav som avses i 19 § med beaktande av nationell och internationell standard,
   3. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 16-18 §§, utom i fråga om Kustbevakningen, och
   4. efter att ha gett Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten tillfälle att yttra sig, meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 20 § första stycket om rapportering av it-incidenter.

Bilaga

Förteckning över samverkansområden och myndigheter som har särskilt ansvar inom områdena

Samverkans-  Myndigheter med   Myndighet  Myndighet 
områden    särskilda uppgifter   med ansvar   med ansvar 
    inom       enligt 10 §  enligt 16 §
    samverkansområdena
Teknisk   Affärsverket svenska 
infrastruktur  kraftnät      x    x

    Livsmedelsverket  x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och 
    beredskap    x    x
    Post- och 
    telestyrelsen    x    x
    Statens energimyndighet  x    x
Transporter  Luftfartsverket    x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och
    beredskap    x    x
    Sjöfartsverket    x    x
    Statens energimyndighet  x    x
    Trafikverket    x    x
    Transportstyrelsen  x    x
Farliga ämnen  Folkhälsomyndigheten  x    x
    Kustbevakningen    x    x
    Livsmedelsverket  x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och 
    beredskap    x    x
    Polismyndigheten  x    x
    Socialstyrelsen    x    x
    Statens jordbruksverk  x    x
    Statens 
    veterinärmedicinska 
    anstalt      x    x
    Strålsäkerhets-
    myndigheten    x    x
    Säkerhetspolisen  x    x
    Tullverket    x    x
Ekonomisk
säkerhet  Finansinspektionen  x    x
    Försäkringskassan  x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och 
    beredskap    x    x
    Pensionsmyndigheten  x    x
    Riksgäldskontoret  x    x
    Skatteverket    x    x
Geografiskt
områdesansvar  Länsstyrelserna    x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och 
    beredskap    x    x
Skydd, undsättning
och vård  E-hälsomyndigheten  x    x
    Kustbevakningen    x    x
    Läkemedelsverket  x    x
    Migrationsverket  x    x
    Myndigheten för 
    samhällsskydd och 
    beredskap    x    x
    Polismyndigheten  x    x
    Sjöfartsverket    x    x
    Socialstyrelsen    x    x
    Transportstyrelsen  x    x
    Tullverket    x    x
Förordning (2020:25)

Whoops, looks like something went wrong.