Förordning (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

4 av 41 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:387). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


2 kap. 1 §

  Kriminalvården ska så snart det är möjligt pröva om en dom på frihetsberövande påföljd kan bli aktuell att sända över till en annan medlemsstat för att där erkännas och verkställas enligt lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen.
Förordning (2020:387)

2 kap. 1 a §

  Om det enligt lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen finns förutsättningar för att sända över en dom på frihetsberövande påföljd till en annan medlemsstat för att där erkännas och verkställas, ska den dömde upplysas om detta om han eller hon befinner sig i Sverige. Den dömde ska även upplysas om innebörden av att domen erkänns och verkställs i den andra staten.

Ansvaret för att upplysa den dömde har
   1. Kriminalvården, om påföljden är fängelse,
   2. Statens institutionsstyrelse, om påföljden är sluten ungdomsvård, och
   3. chefsöverläkaren vid den sjukvårdsinrättning där den dömde är inskriven, om påföljden innebär överlämnande till rättspsykiatrisk vård. Förordning (2020:387)

2 kap. 10 §

  Har upphävts genom förordning (2020:387)

2 kap. 13 §

  Kriminalvården ska samråda med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten innan en dom överlämnas till åklagare för anmälan enligt 34 kap. 8 § brottsbalken.
Förordning (2016:499)

Whoops, looks like something went wrong.