Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst

3 av 14 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1103). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-10-01


1 §

  Denna förordning syftar till att säkerställa att styrningen med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst som statliga myndigheter ansvarar för utgör ett stöd för huvudmän (regioner och kommuner) och olika professioner vilka har ansvar för att patienter och brukare ges en god vård och insatser av god kvalitet.

Styrningen med kunskap ska bidra till att målen i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och socialtjänstlagen (2001:453) uppfylls. Förordning (2019:1103)

3 §

  Med hälso- och sjukvård avses i denna förordning verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125) eller smittskyddslagen (2004:168) och annan liknande verksamhet som syftar till att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Med socialtjänst avses i denna förordning verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen (2001:453) eller av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förordning (2017:95)

10 §

  Huvudmannagruppen består av sexton ledamöter, varav sex ledamöter företräder regionerna och tio ledamöter företräder kommunerna.

Ledamöterna ska utses av regeringen på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting. Till ledamot får endast den utses som är ledamot eller ersättare i kommun- eller regionfullmäktige.
Förordning (2019:1103)