Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

5 av 35 paragrafer (14 %) har ändrats i förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1985). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-21


2 §

  I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestämmelser om att landsting och Gotlands kommun ska besluta om användningen av vissa medel för regionalt tillväxtarbete.

Vad som sägs i denna förordning om landsting gäller också Gotlands kommun. Förordning (2018:1985)

3 §

  Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken får stöd lämnas av landstinget enligt denna förordning.

Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken och näringspolitiken får stöd även lämnas av Tillväxtverket.

I 22 § finns bestämmelser om vem som är stödgivare i ett enskilt fall. Stöd enligt 16 och 19 §§ lämnas endast av landstinget. Stöd enligt 21 § lämnas endast av Tillväxtverket. Förordning (2018:1985)

18 §

  Innovationsstöd till små och medelstora företag får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Om landstinget lämnar stöd enligt första stycket, får stödet endast avse kostnader för att anskaffa, validera och försvara patent och andra immateriella tillgångar. Förordning (2018:1985)

31 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 25, 26 och 30 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:881)

34 §

  Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning. Verket får då anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt.

Landstinget ska underrätta verket så snart någon åtgärd från verket enligt denna paragraf behöver vidtas.
Förordning (2018:1985)