Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

13 av 62 paragrafer (21 %) har ändrats i förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1105). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-06


7 §

  I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestämmelser om att regioner och Gotlands kommun ska besluta om användningen av vissa medel för regionalt tillväxtarbete.

Det som sägs i denna förordning om regioner gäller också Gotlands kommun. Förordning (2019:1105)

13 §

  Regionalt investeringsstöd får lämnas i enlighet med kapitel I samt artikel 13, artikel 14.1-9, och artikel 14.12-16 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, med de begränsningar som följer av 14-16 §§. Förordning (2017:1285)

15 §

  Trots vad som sägs i 11 § får regionalt investeringsstöd för turistverksamhet lämnas även till kommuner och till sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen (2017:725).

Stöd för en anläggning som ägs av en kommun eller en sådan juridisk person som avses i första stycket och som ska hyras ut eller arrenderas ut, ska förenas med villkor om hyrans eller arrendets storlek. Förordning (2017:1053)

25 a §

  Stöd till idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I samt artikel 55.1-7 a, artikel 55.8, artikel 55.10 och artikel 55.12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.
Förordning (2017:1285)

30 §

  Den hyra som tas ut för användning av lokalerna ska motsvara marknadspriset. Om lokalen ägs av en kommun eller en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen (2017:725), ska beslutet om stöd förenas med villkor om hyrans storlek. Förordning (2017:1053)

30 a §

  Investeringsstöd till lokal infrastruktur får utöver vad som följer av 26 § lämnas i enlighet med kapitel I samt artikel 56 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, med de begränsningar som följer av 30 b §. Förordning (2017:490)

30 b §

  Investeringsstöd som lämnas med stöd av 30 a § får inte lämnas till forskningsinfrastruktur eller bredbandsinfrastruktur. Förordning (2017:490)

31 §

  Frågor om stöd enligt 13-25 a §§ och 30 a § prövas av regionen.

Tillväxtverket prövar frågor om regionalt investeringsstöd enligt 13-16 §§ i stället för regionen när
   1. den totala investeringskostnad som ligger till grund för ansökan överstiger 25 miljoner kronor,
   2. den åtgärd som stöd söks för innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat, eller
   3. ansökan gäller stöd till tilläggsinvesteringar eller till ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades.

Om det inte är uppenbart obehövligt ska regionen yttra sig innan Tillväxtverket fattar beslut enligt andra stycket.
Förordning (2019:1105)

34 §

  Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses.

När stöd lämnas till forskningsinfrastruktur enligt 22 § eller bredbandsinfrastruktur enligt 24 och 25 §§ ska regionen se till att ett beslut om stöd i tillämpliga fall förenas med villkor om sådan övervakning och återbetalning som avses i artikel 26.7 respektive 52.7 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2019:1105)

44 §

  Regionen får medge ändring av säkerheten, även för ett investeringsstöd som tidigare har beviljats av Tillväxtverket. Ändringen får medges, om den behövs för att ett nytt projekt som regionen beviljar investeringsstöd till ska komma till stånd.

Om frågan har principiell betydelse eller om ändringen innebär en betydande ökning av statens kreditrisk, ska frågan lämnas över till och avgöras av Tillväxtverket. Förordning (2019:1105)

53 §

  Om ett investeringsstöd helt eller delvis kan krävas åter enligt 45-47 §§, ska den som har beviljats stödet
   1. senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat stödet,
   2. skriftligen underrätta den myndighet som beslutat om stödet innan beslut fattas om
      a) överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar,
      b) belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en företagsinteckning,
      c) nedläggning av verksamheten helt eller delvis, eller
      d) andra åtgärder av motsvarande betydelse,
   3. skriftligen underrätta myndigheten innan beslut fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig direkt eller indirekt ändring i äganderätten till det företag som har beviljats stödet, och
   4. i fall där regionen beslutat om stöd, ge Tillväxtverket och regionen, eller den som någon av dem utser, möjlighet att granska verksamheten samt lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

Av redovisningen enligt första stycket 1 ska det särskilt framgå hur sysselsättningen utvecklas i det företag som beviljats stödet. Förordning (2019:1105)

55 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 36, 37, 40 och 52 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:882)

58 §

  Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning. Verket får då anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt.

Regionen ska underrätta Tillväxtverket så snart någon åtgärd från verket enligt denna paragraf behöver vidtas.
Förordning (2019:1105)

Whoops, looks like something went wrong.