Förordning (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

3 av 12 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:883). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


3 §

  En förvaltande myndighet får lämna statligt stöd i enlighet med de villkor som framgår av
   1. 13-19, 22, 23, 25 a och 30 a §§ förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, och
   2. 12-19 och 21 §§ förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.

Det som sägs i 4, 5 och 8-10 §§ förordningen om statligt stöd till regionala investeringar och i 6-8 §§ förordningen om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, ska gälla även stöd som lämnas av en förvaltande myndighet. Förordning (2017:1286)

4 a §

  Stöd till hamninfrastruktur får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 56b i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2018:317)

11 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.
Förordning (2018:883)