Förordning (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

8 av 16 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:8). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för försko-leklassen, lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt fritidshemmet. Syftet med bidraget är att höja utbildningens kvalitet. Förordning (2018:1308)

2 §

  Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Statsbidrag som avser kostnader för personal i fritidshemmet lämnas för ett kalenderhalvår i sänder.

Statsbidrag som avser förskoleklassen, lågstadiet i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan lämnas för ett år i sänder (bidragsår). Bidragsåret börjar den 1 juli. Förordning (2019:8)

3 §

  Statsbidrag får lämnas till huvudmän för de verksamheter som anges i 1 § för kostnader för att
   1. utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive speciallärare i förhållande till antalet elever, eller
   2. utöka antalet annan personal i verksamheterna i förhållande till antalet elever om lärarna därigenom i större utsträckning kan bedriva undervisning.

Statsbidrag får även lämnas för kostnader för att bibehålla det utökade antal årsarbetskrafter som huvudmannen tidigare har fått bidrag för enligt första stycket om antalet elever inte har sjunkit markant sedan dess. Förordning (2018:1308)

5 §

  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Till ansökan ska det bifogas en redogörelse för huvudmannens lokala rekryteringsstrategi som i tillämpliga delar ska innehålla sådant som hur
   1. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till pensionsavgångar,
   2. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till mottagandet av nyanlända barn,
   3. tillgången till legitimerade och behöriga lärare kan säkras,
   4. huvudmannen arbetar med ledarskap, främst när det gäller rektorerna, och
   5. de ändamål enligt 3 § som bidraget söks för ska uppnås.

Redogörelsen ska vara framtagen efter att berörda fackliga organisationer har hörts. Förordning (2018:1308)

8 §

  Statens skolverk ska inför varje bidragsår eller, när det är fråga om statsbidrag för kostnader för personal i fritidshemmet, inför varje kalenderhalvår, fastställa bidragsramar för varje huvudman enligt andra stycket. För vissa huvudmän ska Skolverket inför varje bidragsår även fastställa en bidragsram enligt tredje stycket. Det statsbidrag som huvudmannen får enligt denna förordning får inte överskrida huvudmannens bidragsramar.

Bidragsramen för kostnader för personal i fritidshemmet ska fastställas till ett belopp som motsvarar samma andel av tillgängliga medel som antalet elever vid fritidshem som huvudmannen kan få statsbidrag för enligt denna förordning utgör av det sammanlagda antalet elever vid samtliga fritidshem som bidrag får lämnas för enligt denna förordning. Bidragsramen för andra kostnader enligt 3 § ska fastställas till ett belopp som motsvarar samma andel av tillgängliga medel som antalet elever vid de verksamheter utom fritidshemmet som huvudmannen kan få statsbidrag för enligt denna förordning utgör av det sammanlagda antalet elever vid samtliga verksamheter utom fritidshemmet som bidrag får lämnas för enligt denna förordning.

För huvudmän för sådana skolor där ett stort antal nyanlända elever har tagits emot eller där det behövs särskilda insatser för att höja såväl utbildningens kvalitet som elevernas resultat ska det fastställas ytterligare en bidragsram. Den ska fastställas med beaktande av
   1. summan av antalet nyanlända elever hos huvudmannen och antalet elever i huvudmannens skolor där det behövs särskilda insatser, med nödvändiga justeringar med anledning av att en elev kan tillhöra båda kategorierna, jämfört med det totala antalet elever hos huvudmannen, och
   2. en jämförelse mellan huvudmannen och andra sådana huvudmän som avses i första meningen när det gäller sådant som elevantal. Förordning (2019:8)

9 §

  Sedan Statens skolverk har prövat ansökningar från alla sökande huvudmän och fattat beslut utifrån bidragsramarna får verket besluta att fördela de medel som återstår eller som har återkrävts enligt 13 § till huvudmän som har ansökt om statsbidrag enligt denna förordning. Omfördelning får göras även till huvudmän som har fått bidrag enligt denna förordning och även om deras bidragsramar därmed överskrids.

Vid omfördelning enligt första stycket ska huvudmän som tar emot en stor andel nyanlända elever eller huvudmän för skolor där det behövs särskilda insatser för att höja såväl utbildningens kvalitet som elevernas resultat prioriteras. Förordning (2016:369)

13 §

  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 12 §.

Om den återbetalningsskyldige har tagit emot ett stort antal elever eller om det finns andra särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.
Förordning (2016:369)

16 §

  Statens skolverk får meddela föreskrifter om
   1. vilka kostnader som statsbidrag kan lämnas för,
   2. beräkning, fördelning och omfördelning av bidrag, och
   3. verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2016:369)