Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

2 av 21 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1847). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


4 §

  En anmälan enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska innehålla uppgifter om
   1. verksamhetsutövarens namn eller företagsnamn, säte och adress,
   2. verksamhetens adress,
   3. namn och befattning på den som ansvarar för verksamheten om denne är någon annan än verksamhetsutövaren,
   4. uppgifter om de farliga ämnen som förekommer eller kan förekomma inom verksamheten,
   5. mängd och fysikalisk form för det eller de farliga ämnen som förekommer,
   6. en redogörelse för de aktiviteter som ska bedrivas vid verksamheten,
   7. en beskrivning av verksamhetens omgivning och de faktorer som kan ge upphov till en allvarlig kemikalieolycka eller förvärra följderna av en sådan inklusive omständigheter som kan innebära förhöjd risk för påverkan på omgivningen, och
   8. en redogörelse för genomfört samråd enligt 13 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om vad en anmälan ska innehålla.
Förordning (2018:1847)

21 §

  Länsstyrelsen ska sända ett exemplar av anmälan, handlingsprogrammet, säkerhetsrapporten och den interna planen för räddningsinsatser enligt 7, 8, 10 och 12 §§ lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor till den kommun vars verksamhet berörs av något av dokumenten.


Övergångsbestämmelser

2015:236
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
   3. Verksamhetsutövare vars verksamhet tillhör den högre kravnivån och som tas i drift eller uppförs den 1 juni 2015 eller senare, och som har lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken före detta datum och beslut i ärendet inte är fattat, ska lämna in ett handlingsprogram, en säkerhetsrapport och en intern plan för räddningsinsatser till länsstyrelsen senast ett år efter det att tillstånd har beviljats.
   4. Verksamhetsutövare vars verksamhet tillhör den lägre kravnivån och som tas i drift eller uppförs den 1 juni 2015 eller senare, och som har lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken före detta datum och beslut i ärendet inte är fattat, ska lämna in ett handlingsprogram till länsstyrelsen senast ett år efter det att tillstånd har beviljats.
   5. Verksamhetsutövare vars verksamhet tillhör den lägre kravnivån och som tas i drift eller uppförs den 1 juni 2015 eller senare och som har lämnat in en anmälan före detta datum, ska lämna in ett handlingsprogram till länsstyrelsen senast ett år efter driftsättning.
   6. Verksamhetsutövare med en befintlig verksamhet som tillhör den högre kravnivån ska ge in ett uppdaterat handlingsprogram, en uppdaterad säkerhetsrapport och en uppdaterad intern plan för räddningsinsatser till länsstyrelsen senast den 1 juni 2016, om inte verksamhetsutövaren före den 1 juni 2015 har gett in ett handlingsprogram, en säkerhetsrapport och en intern plan för räddningsinsatser som uppfyller kraven enligt denna förordning, och dokumenten inte har ändrats.
   7. Verksamhetsutövare med en befintlig verksamhet som tillhör den lägre kravnivån ska ge in en uppdaterad anmälan och ett uppdaterat handlingsprogram till länsstyrelsen senast den 1 juni 2016, om inte verksamhetsutövaren före den 1 juni 2015 har gett in en anmälan och ett handlingsprogram som uppfyller kraven enligt denna förordning, och dokumenten inte har ändrats.
   8. För verksamhetsutövare med verksamhet vars kravnivå ändrats eller som kommer att omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på grund av ändring av ett ämnes klassificering som avses i bilaga 1 till denna förordning och detta inte beror på en ändring av verksamhetens anläggningar eller aktiviteter gäller följande.
      a) För en verksamhet som kommer att indelas i den högre kravnivån ska ett handlingsprogram ges in till länsstyrelsen senast ett år efter den ändrade klassificeringen. En säkerhetsrapport och en intern plan för räddningsinsatser ska ges in till länsstyrelsen senast två år efter den ändrade klassificeringen.
      b) För en verksamhet som kommer att indelas i den lägre kravnivån ska en anmälan och ett handlingsprogram ges in till länsstyrelsen senast ett år efter den ändrade klassificeringen.
      c) Föreskrifterna i a och b gäller inte om verksamhetsutövaren före den 1 juni 2015 har gett in en anmälan, ett handlingsprogram, en säkerhetsrapport eller en intern plan för räddningsinsatser som uppfyller kraven enligt denna förordning, och dokumenten inte har ändrats.

Bilaga 1

Farliga ämnen

Denna bilaga består av Del 1 som innehåller en förteckning av särskilda farokategorier och Del 2 som innehåller en förteckning av farliga ämnen.

Följande gäller för tillämpningen av denna bilaga.
   1. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 finns bestämmelser om klassificering och märkning av ämnen och blandningar.
   2. Blandningar ska jämställas med rena ämnen förutsatt att de hålls inom de koncentrationsgränser som på grund av ämnenas egenskaper fastställs i förordning (EG) nr 1272/2008, eller dess senaste anpassning till den tekniska utvecklingen, utom om en procentsammansättning eller annan beskrivning anges specifikt.
   3. Farliga ämnen som inte omfattas av förordning (EG) nr 1272/2008 inklusive avfall, men som förekommer eller sannolikt förekommer vid en verksamhet och vid de förhållanden som råder vid verksamheten har eller sannolikt har motsvarande egenskaper när det gäller möjligheter att orsaka allvarliga olyckshändelser, ska provisoriskt hänföras till den farokategori i Del 1 som är mest analog eller det farliga ämne i Del 2 som är mest analogt.
   4. Om ett farligt ämne uppvisar egenskaper som medför flera klassificeringar enligt förordning (EG) nr 1272/2008 ska den klassificering som motsvarar den lägsta mängden farligt ämne gälla. I de fall ett farligt ämne omfattas av Del 1 och även förtecknas i Del 2 ska de mängder som anges i Del 2 tillämpas.
   5. Om något av de ämnen som anges i Del 2 punkterna 42-48 ingår i en brandfarlig vätska som avses i Del 1 punkterna P5a eller P5b ska de mängder som anges i de sistnämnda punkterna tillämpas.
   6. Den mängd farligt ämne som ska beaktas vid tillämpningen av föreskrifterna är den maximala mängd som förekommer eller kan förekomma. Farliga ämnen som förekommer i en verksamhet endast i mängder som är lika med eller understiger 2 procent av den angivna mängden i Del 1 och Del 2 ska inte tas med i beräkningen av den totala mängd som förekommer om de är placerade inom verksamheten så att de inte kan utlösa en allvarlig olyckshändelse någon annanstans inom den.
   7. Om det inom en verksamhet förekommer eller kan förekomma flera farliga ämnen som anges i denna bilaga i mängder som understiger de gränsmängder som anges för varje ämne ska en summering göras för att fastställa om verksamheten omfattas av bestämmelserna. Vid tillämpning av summeringen ska det valda gränsvärdet alltid motsvara den aktuella klassificeringen. Summeringen görs enligt formeln ?qx/Qx=q1/Q1+q2/Q2+ ....+qn/Qn där qx betecknar den förekommande mängden farligt ämne x för "ämne 1" t.o.m. "ämne n" i förteckningarna över ämne och kategorier av ämnen i denna bilaga och Qx betecknar den i denna bilaga angivna gränsmängden för respektive ämne eller kategori av ämnen. Denna formel tillämpas för:
      a) summering av farliga ämnen som är förtecknade i Del 2 och som ingår i akut toxicitet kategori 1, 2 eller 3 (via inhalation) eller STOT SE kategori 1, tillsammans med farliga ämnen som ingår i avsnitt H: posterna H1 till H3 i Del 1,
      b) summering av farliga ämnen som är förtecknade i Del 2 och som är explosiva ämnen, blandningar eller föremål, brandfarliga gaser, brandfarliga aerosoler, oxiderande gaser, brandfarliga vätskor, självreagerande ämnen och blandningar, organiska peroxider, pyrofora vätskor och fasta ämnen, oxiderande vätskor och fasta ämnen tillsammans med de farliga ämnen som ingår i avsnitt P posterna P1 till P8 i Del 1, och
      c) summering av farliga ämnen som anges i Del 2 och som ingår i farliga för vattenmiljön, akut kategori 1, kronisk kategori 1 eller kronisk kategori 2 tillsammans med de farliga ämnen som ingår i avsnitt E posterna E1 och E2 i Del 1.

Om någon av summorna under a, b eller c är lika med eller större än ett (1) ska verksamheten omfattas av bestämmelserna.

Del 1 - Kategorier av farliga ämnen

I denna del anges farokategorier i tabeller i avsnitt H, P, E och O. Efter tabellen i avsnitt P finns anmärkningar till de olika punkterna i tabellen.

Avsnitt H - Hälsofaror

Farokategori enligt förordning (EG)    Krav för     Krav för 
            lägre nivå     högre nivå 
            (ton)    (ton)
1272/2008  
H1 Akut toxicitet, kategori 1, alla
exponeringsvägar        5      20
H2 Akut toxicitet
   - kategori 2, alla exponeringsvägar
   - kategori 3, exponeringsväg via inhalation, eller
   - kategori 3, exponeringsväg via oralt intag (H 301) i de fall då ämnena inte kan klassificeras vare sig utgående från akut toxicitet vid inhalation eller akut toxicitet vid dermalt upptag, exempelvis på grund av att det inte föreligger entydiga uppgifter om toxicitet vid inhalation eller
dermalt upptag.          50      200
H3 STOT specifik organtoxicitet - enstaka exponering STOT SE
kategori 1          50      200
Avsnitt P - Fysikaliska faror

Farokategori enligt förordning (EG)    Krav för     Krav för 
1272/2008          lägre nivå     högre nivå 
            (ton)    (ton)
P1a Explosiva ämnen, blandningar och föremål
   - Instabilt explosivt ämne, blandning eller föremål,
   - Explosiva ämnen, blandningar och föremål, riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6, eller
   - ämnen eller blandningar som har explosiva egenskaper enligt metod A.14 i förordning (EG) nr 440/2008 och inte tillhör faroklasserna Organiska peroxider eller
Självreaktiva ämnen och blandningar.    10      50
P1b Explosiva ämnen, blandningar och föremål

Explosiva ämnen, blandningar och
föremål, riskgrupp 1.4.        50      200
P2 Brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser kategori 1 eller 2    10      50
P3a Brandfarliga aerosoler

"Brandfarliga" aerosoler kategori 1 eller 2 som innehåller brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, eller
brandfarliga vätskor kategori 1      150     500 
            (netto)    (netto)
P3b Brandfarliga aerosoler

"Brandfarliga" aerosoler kategori 1 eller 2 som varken innehåller brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, eller brandfarliga vätskor
kategori 1          5 000     50 000 
            (netto)    (netto)
P4 Oxiderande gaser

Oxiderande gaser kategori 1      50      200
P5a Brandfarliga vätskor
   - Brandfarliga vätskor, kategori 1,
   - Brandfarliga vätskor i kategori 2 eller 3 som hålls vid en temperatur över sin kokpunkt, eller
   - andra vätskor med flampunkt ? 60°C som hålls vid en temperatur över sin
kokpunkt.          10      50
P5b Brandfarliga vätskor
   - Brandfarliga vätskor i kategori 2 eller 3 där särskilda processförhållanden, såsom högt tryck eller hög temperatur, kan ge upphov till fara för allvarlig olyckshändelse, eller
   - andra vätskor med flampunkt ? 60°C där särskilda processförhållanden, såsom högt tryck eller hög temperatur, kan ge upphov till fara
för allvarlig olyckshändelse.      50      200
P5c Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor, kategori 2 eller 3, som inte omfattas av P5a
och P5b            5 000    50 000
P6a Självreaktiva ämnen och blandningar och Organiska peroxider
   - Självreaktiva ämnen och blandningar, typ A eller B, eller

- Organiska peroxider, typ A eller B    10      50
P6b Självreaktiva ämnen och blandningar och Organiska peroxider
   - Självreaktiva ämnen och blandningar, typ C, D, E eller F,

eller
   - Organiska peroxider, typ C, D, E
eller F            50      200
P7 Pyrofora vätskor och fasta ämnen
   - Pyrofora vätskor, kategori 1, eller

- Pyrofora fasta ämnen kategori 1    50      200
P8 Oxiderande vätskor och fasta ämnen
   - Oxiderande vätskor, kategori 1, 2 eller 3, eller
   - Oxiderande fasta ämnen, kategori 1,
2 eller 3          50      200
Anmärkning till punkten P1a tredje strecksatsen: Testning av explosiva egenskaper hos ämnen och blandningar behövs bara om den screening som görs enligt bilaga 6 del III i FN:s rekommendationer om transport av farligt gods, Manual of Tests and Criteria, visar att ämnet eller blandningen kan ha explosiva egenskaper. Mer vägledning om när testning inte behövs finns i beskrivningen av metoden A.14 i förordning (EG) nr 440/2008 om testmetoder enligt förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach).

Anmärkning till punkterna P1a och P1b: Faroklassen Explosiva ämnen, blandningar och föremål inbegriper explosiva föremål enligt avsnitt 2.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008. För föremål som innehåller explosiva ämnen eller blandningar är det ämnets eller blandningens mängd som ska gälla, om den är känd. Om mängden inte är känd, ska hela föremålet betraktas som explosivt.

Anmärkning till punkten P1b: Om explosiva ämnen, blandningar och föremål i riskgrupp 1.4 packas upp eller omförpackas, ska de tilldelas posten P1a, utom om det kan visas att faran fortfarande ingår i riskgrupp 1.4 i förordning (EG) nr 1272/2008.

Anmärkning till punkterna P3a och P3b: Brandfarliga aerosoler klassificeras i enlighet med direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare. "Extremt brandfarliga" och "brandfarliga aerosoler" enligt samma direktiv motsvarar "brandfarliga aerosoler kategori 1" respektive "brandfarliga aerosoler kategori 2" i förordning (EG) nr 1272/2008.

Anmärkning till punkten P3b: När denna post används måste det finnas dokumentation på att aerosolbehållaren inte innehåller brandfarlig gas i kategori 1 eller 2, eller brandfarlig vätska i kategori 1.

Anmärkning till punkten P5a tredje strecksatsen och P5b andra strecksatsen: Vid klassificering av brandfarliga vätskor gäller enligt punkt 2.6.4.5 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 att vätskor med en flampunkt över 35°C inte behöver klassificeras i kategori 3 om negativa resultat har erhållits vid testet för underhåll av förbränning L.2, del III, avsnitt 32 i FN:s rekommendationer om transport av farligt gods, Manual of Tests and Criteria. Detta gäller dock inte under förhöjda förhållanden såsom hög temperatur eller högt tryck. Därför omfattas dessa vätskor av P5a eller P5b.

Avsnitt E - Miljöfarlighet

Farokategori enligt förordning (EG)    Krav för     Krav för 
1272/2008          lägre nivå    högre nivå 
            (ton)    (ton)
E1 Farligt för vattenmiljön i kategorin
akut 1 eller kronisk 1        100      200
E2 Farligt för vattenmiljön i kategorin
kronisk 2          200      500
Avsnitt O - Andra faror

Farokategori enligt förordning (EG)    Krav för     Krav för 
1272/2008          lägre nivå     högre nivå 
            (ton)    (ton)
O1 Ämnen eller blandningar med
faroangivelse EUH014        100      500
O2 Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar
brandfarliga gaser kategori 1      100      500
O3 Ämnen eller blandningar med
faroangivelse EUH029        50      200
Del 2 - Namngivna farliga ämnen

I denna del anges farliga ämnen i en tabell. Efter tabellen finns anmärkningar till de olika punkterna i tabellen.

Farliga ämnen          Krav för     Krav för 
            lägre nivå     högre nivå 
            (ton)    (ton)
1. Ammoniumnitrat (gödselmedel med
självunderhållande sönderfall)      5 000    10 000
2. Ammoniumnitrat (gödselkvalitet)    1 250    5 000
3. Ammoniumnitrat (teknisk kvalitet)    350      2 500
4. Ammoniumnitrat (material som inte uppfyller specifikationerna och gödselmedel som inte uppfyller kraven
i detonationsprovet)        10      50
5. Kaliumnitrat (gödselmedel i pellet-
eller granulatform)        5 000    10 000
6. Kaliumnitrat (gödselmedel i
kristallform)          1 250    5 000
7. Arsenikpentoxid, arsenik(V)syra och/eller dess salter med CAS-nummer
1303-28-2          1      2
8. Arseniktrioxid, arsenik(III)syrlighet och/ eller dess salter med CAS-nummer
1327-53-3              0,1
9. Brom med CAS-nummer 7726-95-6    20      100
10. Klor med CAS-nummer 7782-50-5    10      25
11. Nickelföreningar i inhalerbar pulverform (nickelmonoxid, nickeldioxid, nickelsulfid,
trinickeldisulfid, dinickeltrioxid)        1
12. Etylenimin med CAS-nummer 151-56-4    10      20
13. Fluor med CAS-nummer 7782-41-4    10      20
14. Formaldehyd (koncentration ? 90 %)
med CAS-nummer 50-00-0        5      50
15. Väte med CAS-nummer 1333-74-0    5      50
16. Väteklorid (kondenserad gas) med
CAS-nummer 7647-01-0        25      250
17. Blyalkyler          5      50
18. Kondenserade brandfarliga gaser kategori 1 eller 2 (inklusive LPG) och
naturgas          50      200
19. Acetylen med CAS-nummer 74-86-2    5      50
20. Etylenoxid med CAS-nummer 75-21-8    5       50
21. Propylenoxid med CAS-nummer 75-56-9    5      50
22. Metanol med CAS-nummer 67-56-1    500      5 000
23. 4,4´ Metylenbis (2-kloranilin) och/eller dess salter, i pulverform,
med CAS-nummer 101-14-4            0,01
24. Metylisocyanat med CAS-nummer
624-83-9              0,15
25. Syrgas med CAS-nummer 7782-44-7    200      2 000
26. 2,4-toluendiisocyanat med CAS-nummer 584-84-9 eller 2,6-toluendiisocyanat med CAS-nummer
91-08-7            10      100
27. Karbonyldiklorid (fosgen) med
CAS-nummer 75-44-5        0,3      0,75
28. Arsin (arseniktrihydrid) med
CAS-nummer 7784-42-1        0,2      1
29. Fosfin (fosfortrihydrid) med
CAS-nummer 7803-51-2        0,2      1
30. Svaveldiklorid med CAS-nummer
10545-99-0              1
31. Svaveltrioxid med CAS-nummer
7446-11-9          15      75
32. Polyklordibensofuraner och polyklordibensodioxiner (inklusive TCDD) beräknade som TCDD-ekvivalenter. Kvantiteterna av polyklordibensofuraner och polyklordibensodioxiner beräknas med hjälp av följande faktorer:

2,3,7,8-TCDD      1
2,3,7,8-TCDF      0,1
1,2,3,7,8-PeCDD      1
2,3,4,7,8-PeCDF      0,3
1,2,3,7,8-PeCDF      0,03
1,2,3,4,7,8-HxCDD    0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD    0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD    0,1
1,2,3,4,7,8-HxCDF    0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF    0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF    0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF    0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD    0,01
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF    0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF    0,01
OCDD        0,0003
OCDF        0,0003          0,001
33. Följande cancerframkallande ämnen eller blandningar som innehåller följande c ancerframkallande ämnen i halter över 5 viktprocent:
   - 4-aminobifenyl och/eller dess salter,
   - bensotriklorid,
   - benzidin och/eller dess salter,
   - bis(klorometyl)eter,
   - klordimetyleter,
   - 1,2-dibrometan,
   - dietylsulfat,
   - dimetylsulfat,
   - dimetylkarbamoylklorid,
   - 1,2-dibrom-3-klorpropan,
   - 1,2-dimetylhydrazin,
   - dimetylnitrosamin,
   - hexametylfosfortriamid,
   - hydrazin,
   - 2-naftylamin och/eller dess salter,
   - 4-nitrodifenyl, och

- 1,3-propansulton      0,5      2
34. Petroleumprodukter och alternativa bränslen
      a) Bensin och nafta
      b) Fotogen (inklusive flygbränslen)
      c) Gasoljor (inklusive dieselbränslen, lätta eldningsoljor och blandkomponenter för gasoljor)
      d) Tunga eldningsoljor
      e) Alternativa bränslen med samma användningsändamål och liknande egenskaper i fråga om brand- och miljöfarlighet som de
produkter som avses i a-d    2 500    25 000
35. Vattenfri ammoniak med
CAS-nummer 7664-41-7      50      200
36. Bortrifluorid med CAS-nummer
7637-07-2        5      20
37. Vätesulfid med CAS-nummer
7783-06-4        5      20
38. Piperidin med CAS-nummer
110-89-4        50      200
39. Bis(2-dimetylaminoetyl) (metyl)amin med CAS-nummer
3030-47-5        50      200
40. 3-(2-etylhexyloxi) propylamin med CAS-nummer
5397-31-9        50      200
41. Blandningar av natriumhypoklorit som klassificeras som farliga för vattenmiljön akut kategori 1 [H400] som innehåller mindre än 5 % aktivt klor och inte hänförts till någon av de övriga
farokategorierna i Del 1.     200      500
42. Propylamin med
CAS-nummer 107-10-8      500      2 000
43. Tert-butylakrylat med
CAS-nummer 1663-39-4      200      500
44. 2-metyl-3-butenenitril med
CAS-nummer 16529-56-9      500      2 000
45. Tetrahydro-3,5-dimetyl- 1,3,5,tiadiazin-2-tion (Dazomet) med CAS-nummer
533-74-4        100      200
46. Metylakrylat med
CAS-nummer 96-33-3      500      2 000
47. 3-metylpyridin med
CAS-nummer 108-99-6      500      2 000
48. 1-brom-3-klorpropan med
CAS-nummer 109-70-6      500      2 000
Anmärkning till punkten 1: Detta gäller blandade/sammansatta ammoniumnitratbaserade gödselmedel (blandade/sammansatta gödselmedel innehåller ammoniumnitrat med fosfat och/eller pottaska) som kan undergå självunderhållande sönderfall i enlighet med FN:s "trough test" (se FN:s Manual of Tests and Criteria, del III, punkt 38.2) och hos vilka kvävehalten på grund av ammoniumnitrat uppgår till
   - mellan 15,75 och 24,5 viktprocent, och vilka antingen innehåller sammanlagt högst 0,4 % brännbara/organiska material eller uppfyller kraven i bilaga III-2 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om gödselmedel (15,75 viktprocent kväve på grund av att ammoniumnitratet motsvarar 45 % ammoniumnitrat och 24,5 viktprocent kväve på grund av att ammoniumnitratet motsvarar 70 % ammoniumnitrat), eller
   - 15,75 viktprocent eller mindre utan begränsning för brännbart material.

Anmärkning till punkten 2: Detta gäller enkla ammoniumnitratbaserade gödselmedel och ammoniumnitratbaserade blandade/sammansatta gödselmedel som uppfyller kraven i bilaga III-2 till förordning (EG) nr 2003/2003 och där kvävehalten på grund av ammoniumnitrat
   - överstiger 24,5 viktprocent, med undantag för blandningar av enkla ammoniumnitratbaserade gödselmedel med dolomit, kalksten och/eller kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 %,
   - överstiger 15,75 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat och ammoniumsulfat, eller
   - överstiger 28 viktprocent för blandningar av enkla ammoniumnitratbaserade gödselmedel med dolomit, kalksten och/eller kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 % (28 viktprocent kväve på grund av att ammoniumnitratet motsvarar 80 % ammoniumnitrat).

Anmärkning till punkten 3: Detta gäller ammoniumnitrat och blandningar av ammoniumnitrat i vilka kvävehalten på grundval av ammoniumnitrat uppgår till
   - mellan 24,5 och 28 viktprocent, och där halten av brännbara ämnen inte överstiger 0,4 %, eller
   - mer än 28 viktprocent, och där halten av brännbara ämnen inte överstiger 0,2 %.

Detta gäller också vattenlösningar med ammoniumnitrat där ammoniumnitrathalten överstiger 80 viktprocent.

Anmärkning till punkten 4: Detta gäller
   - kasserat material från tillverkningsprocessen, ammoniumnitrat och blandningar av ammoniumnitrat, enkla ammoniumnitratbaserade gödselmedel och blandade/sammansatta ammoniumnitratbaserade gödselmedel enligt anmärkningen till punkterna 2 och 3 som returneras eller har returnerats från slutanvändaren till en tillverkare, en anläggning för tillfällig lagring eller upparbetning för att omarbetas, återvinnas eller behandlas för säker användning eftersom de inte längre uppfyller kraven i anmärkningen till punkterna 2 och 3, eller
   - gödselmedel enligt anmärkningen till punkten 1 första strecksatsen, och anmärkningen till punkten 2 som inte uppfyller kraven i bilaga III-2 till förordning (EG) nr 2003/2003.

Anmärkning till punkterna 5 och 6: Detta gäller gödselmedel som är sammansatta och baserade på kaliumnitrat och som har samma farliga egenskaper som rent kaliumnitrat.

Anmärkning till punkten 18: Vid tillämpningen av Del 2 får uppgraderad biogas klassificeras under denna punkt om den har bearbetats i enlighet med gällande normer för renad och uppgraderad biogas som garanterar en kvalitet som är likvärdig med kvaliteten på naturgas, inklusive vad metaninnehållet beträffar, och där syrehalten uppgår till högst 1 %.

Anmärkning till punkten 32: Bokstavsbeteckningarna i punkten avser följande. T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa.

Anmärkning till punkten 41: Detta gäller under förutsättning att blandningen inte skulle klassificeras som farlig för vattenmiljön akut kategori 1 [H400] om den inte innehöll natriumhypoklorit. Förordning (2016:399)

Whoops, looks like something went wrong.