Förordning (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem

3 av 12 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:885). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-28


3 §

  Ersättning får lämnas med högst följande belopp:
   - 37 500 kr per CAB-radio och 45 000 kr per EDOR om skyddsutrustningen är inköpt och installerad före den 1 mars 2016,
   - 18 750 kr per CAB-radio och 22 500 kr per EDOR om skyddsutrustningen är inköpt och installerad efter den 29 februari 2016 men före den 1 januari 2018.

För det första fordonet i en fordonsserie får ersättning också lämnas för faktiska kostnader för projektering och framtagande av installationsanvisningar med högst hälften av de angivna beloppen för CAB-radio respektive EDOR enligt första stycket. Med fordonsserie avses fordon för vilka samma projekteringar och installationsanvisningar för skyddsutrustning kan användas.

Ersättning får inte lämnas för skyddsutrustning som är inköpt eller installerad efter den 31 december 2017.
Förordning (2016:769)

5 §

  Trafikverket prövar frågor om ersättning enligt denna förordning. Ansökan om ersättning sker i efterhand och ska, om inte Trafikverket i det enskilda fallet medger annat, ske skriftligen på blankett som fastställs av Trafikverket.

Sökanden ska lämna Trafikverket de uppgifter och underlag som verket behöver för att kunna pröva en ansökan om ersättning.

Ansökningar ska prövas i den ordning som de kommit in till Trafikverket, om det inte finns särskilda skäl till annan ordning i det enskilda fallet.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Trafikverket senast den 1 april 2018. Förordning (2016:769)

12 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:885)