Havsplaneringsförordning (2015:400)

3 av 21 paragrafer (14 %) har ändrats i havsplaneringsförordning (2015:400) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1107). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


9 §

  Havs- och vattenmyndigheten ska ge de kommuner och regioner som kan beröras av ett förslag till havsplan tillfälle att medverka i förslagsarbetet så att hänsyn kan tas till lokala och regionala förutsättningar och behov.
Förordning (2019:1107)

13 §

  Bestämmelser om strategiska miljöbedömningar av planer och program finns i 6 kap. miljöbalken och i miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Förordning (2017:984)

17 §

  När Havs- och vattenmyndigheten tar fram förslag till föreskrifter ska den samverka med de berörda myndigheter som avses i 5 § och med berörda kommuner och regioner.
Förordning (2019:1107)