Förordning (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå

3 av 15 paragrafer (20 %) har ändrats i förordning (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:466). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-05


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå. Syftet med bidraget är att främja att sådan utbildning kommer till stånd.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.
Förordning (2020:466)

2 §

  Statsbidrag får lämnas till huvudmän för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå för sådan utbildning, om de erbjuder
   1. en möjlighet till strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av en elevs tidigare förvärvade kunskaper och kompetens, och
   2. studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen tar till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens. Förordning (2020:466)

4 §

  För nationella kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som motsvarar 1 300 verksamhetspoäng.

För orienteringskurser och individuella kurser lämnas statsbidrag för högst 200 verksamhetspoäng för en och samma elev, även om eleven deltar i flera sådana kurser.

För gymnasiearbete och gymnasiesärskolearbete lämnas statsbidrag för högst 100 verksamhetspoäng för en och samma elev. Förordning (2020:466)