Förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

5 av 14 paragrafer (36 %) har ändrats i förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:1373). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-25


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för insatser som syftar till att minska barngruppernas storlek i förskolan. Förordning (2016:1373)

3 §

  Statsbidrag lämnas till huvudmän i förskolan under förutsättning att bidraget används för insatser för att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Bidraget får även användas för att motverka en ökning av barngruppernas storlek.

Huvudmannen ska prioritera barngrupper med barn som är högst två år den 31 december innevarande bidragsår. Förordning (2016:1373)

4 §

  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk senast vid den tidpunkt som verket bestämmer.

I ansökan ska det anges
   1. en prognos för storleken på barngrupper vid den eller de förskoleenheter som ansökan avser per den 15 oktober bidragsåret,
   2. hur och när Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan ska uppnås eller hur och när huvudmannens eget mål för en minskning av barngruppernas storlek i förskolan ska uppnås, och
   3. hur huvudmannen planerar att följa upp utvecklingen av barngruppernas storlek. Förordning (2016:1373)

7 §

  Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för ska bidrag i första hand fördelas till huvudmän för förskolor i områden med svåra förutsättningar där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om ytterligare urvalsgrunder. Förordning (2016:1373)

10 §

  En mottagare av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
   4. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller
   5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

Om den prognos som lämnats enligt 4 § andra stycket 1 om storleken på barngrupper visar sig vara felaktig, är mottagaren inte återbetalningsskyldig om mottagaren har gjort vad som rimligen kan krävas för att lämna en så korrekt prognos som möjligt. Förordning (2016:1373)