Förordning (2015:407) om lokalt ledd utveckling

4 av 37 paragrafer (11 %) har ändrats i förordning (2015:407) om lokalt ledd utveckling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1108). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-24


5 §

  Stöd enligt denna förordning får inte lämnas
   1. för åtgärder som staten, regioner eller kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning,
   2. för åtgärder som enbart syftar till att uppfylla krav enligt unionslagstiftningen eller nationell rätt, eller
   3. till företag som befinner sig i svårigheter enligt kommissionens meddelande Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01). Förordning (2019:1108)

24 §

  Vid den lokala aktionsgruppens handläggning av stödärenden enligt 23 § tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
   - 10 § om partsinsyn,
   - 16-18 §§ om jäv,
   - 23 § om utredningsansvaret,
   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
   - 25 § om kommunikation,
   - 31 § om dokumentation av beslut,
   - 32 § om motivering av beslut,
   - 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. Förordning (2018:887)

37 §

  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. de lokala aktionsgruppernas handläggning,
   2. stödmottagare,
   3. stödvillkor, och
   4. avdrag på stöd och upphävande av stöd på grund av att villkoren för stödet inte har följts.

Jordbruksverket får även meddela föreskrifter om stödberättigande utgifter och om lägsta och högsta stödbelopp. Förordning (2015:630)

38 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut att inte betala ut stöd enligt 27 § och att upphäva beslut om stöd enligt 31 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:887)