Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling

6 av 19 paragrafer (32 %) har ändrats i förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:64). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling. Statsbidraget lämnas för handledare som inom ramen för fortbildningen Läslyftet handleder lärare och förskollärare som deltar i fortbildningen. Förordning (2016:1372)

2 §

  Handledningen syftar till att lärare och förskollärare ska utveckla undervisningen för att bättre kunna stödja och förbättra barns språkliga och kommunikativa förmåga samt elevers läs- och skrivförmåga. Förordning (2016:1372)

4 §

  Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.
Förordning (2016:1372)

5 §

  Statsbidrag lämnas för ersättning för lön med ett schablonbelopp för handledare som
   1. är anställda hos huvudmannen, och
   2. på 10 eller 20 procent av heltid tjänstgör som handledare för lärare och förskollärare i språk-, läs- och skrivutveckling inom ramen för fortbildningen Läslyftet.

Schablonbeloppet ska motsvara 10 respektive 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en lärare eller förskollärare.
Förordning (2016:1372)

6 §

  Statsbidrag får lämnas bara för sådana legitimerade lärare och förskollärare som huvudmannen utsett till handledare i språk-, läs- och skrivutveckling och som
   1. är behöriga att undervisa i ämnet svenska eller svenska som andraspråk eller på annat sätt har tillägnat sig goda kunskaper i språkutvecklande arbetssätt,
   2. har minst fyra års erfarenhet av att undervisa, och
   3. har erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra förskollärare eller lärare. Förordning (2016:1372)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2018:64)