Förordning (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

11 av 23 paragrafer (48 %) har ändrats i förordning (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:492). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till dels lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor för att erbjuda dem stöd och skydd mot mäns våld, dels riksorganisationer vars verksamhet avser att främja sådan verksamhet som bedrivs av de lokala organisationerna. Förordning (2018:1515)

2 §

  Syftet med statsbidraget är att stödja verksamhet som bedrivs av organisationer enligt 1 § och som bedriver verksamhet med
   1. stödinsatser för kvinnor och deras barn när det gäller rådgivning, samtalsstöd, att följa med eller på annat sätt stödja kvinnor i kontakter med myndigheter, annat praktiskt stöd, information, kompetensutveckling, utveckling av kvalitetsarbete och rutiner, dokumentation och uppföljning, säkerhetsåtgärder i skyddat boende för kvinnor och deras barn samt stöd till insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor (kvinnojourer),
   2. stödinsatser för flickor när det gäller rådgivning, samtal, att följa med eller på annat sätt stödja flickor i kontakter med myndigheter, annat praktiskt stöd i form av tjejgrupper samt information och kompetensutveckling och insatser för att förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor (tjejjourer).

Syftet med statsbidraget är också att stödja nationella insatser av riksorganisationer för att främja kvinno- och tjejjourer på lokal nivå. Förordning (2018:1515)

5 a §

  Bidrag för 2019 får även lämnas i form av organisationsbidrag till sådana organisationer som anges i 1 §. Ett beslut om sådant bidrag får endast avse kalenderåret 2019.

Bidrag enligt första stycket som lämnas till lokala organisationer ska motsvara 9/10 av tillgängliga medel och fördelas med ett fast belopp som är lika stort för samtliga sökande som beviljas bidrag.

Bidrag enligt första stycket som lämnas till riksorganisationer ska motsvara 1/10 av tillgängliga medel. En riksorganisation ska använda bidraget till att stödja sina lokala medlemsorganisationers förmåga att
   1. följa det regelverk som gäller när ideella kvinnojourer arbetar på uppdrag av socialnämnden,
   2. planera, följa upp och dokumentera mål och resultat i sin verksamhet,
   3. beakta barnets behov och rättigheter vid mottagandet av barn i verksamheten.

Vid bedömning av bidragets storlek till en riksorganisation ska Socialstyrelsen ta hänsyn till antalet kvinno- och tjejjourer på lokal nivå som riksorganisationen representerar. Förordning (2019:492)

5 b §

  För bidrag enligt 5 a § gäller inte de krav som anges i 3 § 6 eller 8 § 4 om vilken tidsperiod ansökan avser, vad som är målet med verksamheten utifrån en fastställd plan, hur den sökande tänker följa upp de resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med statsbidraget. För bidrag enligt 5 a § gäller inte heller 8 § 5, 11 och 12 §§, 13 § första stycket, 14 § tredje stycket 2 eller 18 § 3 om bidraget inte har använts för de mål eller aktiviteter det har beviljats för. För bidrag enligt 5 a § gäller inte heller 18 § 5. Förordning (2018:1515)

7 §

  Ansökan om bidrag enligt denna förordning ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Förordning (2019:53)

10 §

  Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 8 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick. Förordning (2019:53)

15 §

  Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september, eller vid den senare tidpunkt som regeringen bestämmer, till regeringen lämna en samlad redovisning av det bidrag som har lämnats enligt denna förordning.

Redovisningen ska innehålla
   1. uppgifter om vilka som har fått bidrag, om beloppets storlek, om formen av bidrag och, när det gäller beslut om bidrag enligt 5 §, om vilka mål och aktiviteter bidrag har lämnats för, vilka resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås och om hur resultaten förhåller sig till de mål som bidraget beviljats för, och
   2. en redogörelse för bidragets användning i förhållande till det syfte som anges i 2 §. Förordning (2019:492)

17 §

  Beslut om bidrag ska återkallas helt eller delvis om förutsättningarna för att få bidrag inte längre finns, om det beviljade bidraget inte använts för de aktiviteter som legat till grund för bidraget eller om de villkor som anges i 13 § 2 inte följts. Förordning (2018:1515)

18 §

  Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för de mål eller aktiviteter det har beviljats för eller inte har använts för sådan verksamhet som avses i 2 § och som det i övrigt beviljats för,
   4. den som har mottagit bidraget inte har lämnat sådan redovisning som avses i 14 §, eller
   5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.
Förordning (2016:421)

20 §

  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2019:53)

21 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Socialstyrelsens beslut enligt 5 a och 17 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2019:53)

Whoops, looks like something went wrong.