Förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända

7 av 21 paragrafer (33 %) har ändrats i förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:830). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-20


1 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och innehåller bestämmelser om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och en kommun för att minska ungdomsarbetslösheten i kommunen och för att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet.

Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten kan ske i form av lokala överenskommelser och utbildningskontrakt och ska avse arbetslösa ungdomar i åldern 16-24 år. Statsbidrag får då lämnas till en kommun för dels främjande av lokala överenskommelser, dels anordnande av arbete eller praktik inom ramen för ett utbildningskontrakt.

Samverkan kring nyanländas etablering i arbetslivet kan ske i form av lokala överenskommelser. Statsbidrag får lämnas till en kommun för att främja en överenskommelse om fördjupad samverkan som i första hand avser nyanlända som har fyllt 16 men inte 65 år och som inom de senaste 36 månaderna har beviljats ett uppehållstillstånd enligt
   - 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
   - 12 kap. 18 § utlänningslagen,
   - 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
   - 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.
Förordning (2017:105)

6 §

  Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en kommun
   1. för att genomföra en kartläggning enligt 3 §, och
   2. för andra samverkansinsatser för att främja genomförandet av en lokal överenskommelse enligt 2-4 §§. Förordning (2017:105)

6 a §

  Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en kommun för att främja en överenskommelse om fördjupad samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen i syfte att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet. En sådan överenskommelse ska ange
   1. hur kommunen och Arbetsförmedlingen ska kartlägga en nyanländs utbildning, kompetens och övriga förutsättningar för att etableras i arbetslivet,
   2. en modell för hur de nyanländas behov av etableringsinsatser ska kunna tillgodoses,
   3. den tid överenskommelsen ska gälla, och,
   4. hur de planerade insatserna ska dokumenteras för att kunna följas upp. Förordning (2017:105)

6 b §

  Ett villkor för bidrag enligt 6 och 6 a §§ är att det inte får användas för att utföra uppgifter som kommunen enligt lag eller förordning är skyldig att utföra.
Förordning (2017:105)

7 §

  Bidrag enligt 6 och 6 a §§ lämnas efter ansökan.

En ansökan om bidrag enligt 6 § första stycket 1 ska innehålla uppgifter om
   1. tidpunkt för när den lokala överenskommelsen senast beräknas ingås, och
   2. vad bidraget ska användas till.

En ansökan om bidrag enligt 6 § första stycket 2 ska innehålla
   1. den lokala överenskommelsen, och
   2. uppgift om vad bidraget ska användas till.

En ansökan om bidrag enligt 6 a § ska innehålla
   1. överenskommelsen om fördjupad samverkan eller uppgift om när den senast beräknas ingås, och
   2. uppgift om vad bidraget ska användas till. Förordning (2017:105)

10 §

  Bidrag enligt 6 och 6 a §§ beslutas av Delegationen för unga till arbete (A 2014:06). Vid sådana beslut ska minst tre ledamöter delta.

Bidraget betalas ut av Arbetsförmedlingen.
Förordning (2017:105)

11 §

  Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse som syftar till att en arbetslös ungdom ska studera inom kommunal vuxenutbildning eller på folkhögskola med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning.

Ett utbildningskontrakt får ingås för den som
   1. har fyllt 20 men inte 25 år,
   2. saknar en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper, och
   3. inte får ta del av insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Utbildningskontraktet ingås mellan Arbetsförmedlingen, ungdomen och den kommun som ungdomen är bosatt i och som har en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen enligt 2-4 §§. Kontraktet innebär inte att ungdomen är garanterad en utbildningsplats i en utbildning som kommunen tillhandahåller. Förordning (2017:830)