Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd

36 av 68 paragrafer (53 %) har ändrats i förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1169). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd upphävdes 2018-05-01 genom SFS 2018:42


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-21


4 §

  Särskilt anställningsstöd får lämnas under högst 12 månader.

Stödet får lämnas för ytterligare en period om högst 12 månader för personer som bedöms ha behov av en längre tid i anställningen för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Förordning (2015:951)

5 §

  Särskilt anställningsstöd lämnas med 80 procent av lönekostnaden, dock högst 970 kronor per dag för en anställning på heltid. Förordning (2017:886)

6 §

  Ekonomiskt stöd för kostnader för handledning lämnas till arbetsgivaren eller till den som har kostnaden för handledningen under anställningens första 3 månader med högst 50 kronor per dag.

För den som har anvisats till särskilt anställningsstöd och har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för lämnas i stället ekonomiskt stöd för kostnader för handledning under anställningens första 3 månader med högst 150 kronor per dag och därefter med högst 100 kronor per dag. Förordning (2015:951)

8 §

  En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av extratjänst får göras för vissa deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och för vissa nyanlända invandrare.

En anvisning får göras för högst 12 månader i taget.
Förordning (2016:926)

8 a §

  De deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som får anvisas till särskilt anställningsstöd i form av extratjänst är de som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för. Förordning (2016:926)

8 b §

  De nyanlända som får anvisas till särskilt anställningsstöd i form av extratjänst är de som har fyllt 20 år, är arbetslösa och anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och
   1. är anvisade till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
   2. någon gång under de senaste 12 månaderna har varit anvisade till detta program, eller
   3. inom de senaste 36 månaderna har beviljats
      a) uppehållstillstånd enligt
   - 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
   - 12 kap. 18 § utlänningslagen,
   - 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
   - 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, eller
      b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.
Förordning (2017:1169)

9 §

  När stöd har lämnats under den längsta tid som framgår av 11 §, får en ny anvisning till särskilt anställningsstöd i form av en extratjänst göras först efter att personen har
   1. uppfyllt ett arbetsvillkor, och
   2. deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar som det kan lämnas ersättning för. Förordning (2015:951)

10 §

  En anvisning får göras för anställning inom en kommunal eller statlig myndighet under förutsättning att arbetsuppgifterna inte utförs inom verksamhet där myndigheten erbjuder varor eller tjänster på en marknad.
Förordning (2017:461)

10 a §

  En anvisning får göras för en anställning inom offentligt finansierad verksamhet
   1. hos en vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
   2. i skolor som bedrivs i enlighet med skollagen (2010:800),
   3. inom äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller
   4. inom funktionshinderomsorg enligt socialtjänstlagen och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förordning (2017:461)

10 b §

  En anvisning får göras för en anställning i kulturell verksamhet eller verksamhet för att bevara kulturarvet under förutsättning att
   1. verksamheten inte främst finansieras genom kommersiella intäkter, och
   2. verksamheten är tillgänglig för allmänheten kostnadsfritt eller mot avgifter som motsvarar mindre än en femtedel av kostnaderna för verksamheten. Förordning (2017:461)

10 c §

  En anvisning får göras för en anställning inom en ideell idrottsförening som är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) under förutsättning att arbetsuppgifterna avser verksamhet som riktar sig till deltagare som är yngre än 21 år. Förordning (2017:461)

10 d §

  En anvisning får göras för en anställning inom ett registrerat trossamfund eller inom en ideell förening under förutsättning att det registrerade trossamfundet eller den ideella föreningen är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) och att arbetsuppgifterna avser sådan social hjälpverksamhet eller omsorg om barn och ungdom som avses i 7 kap. 4 § inkomstskattelagen.
Förordning (2017:461)

11 §

  Särskilt anställningsstöd lämnas med 100 procent av lönekostnaden, dock högst 1 213 kronor per dag för en anställning på heltid. Stödet lämnas under högst 24 månader. Förordning (2017:886)

12 §

  Ekonomiskt stöd för kostnader för handledning lämnas till arbetsgivaren eller till den som har kostnaden för handledningen. Stödet lämnas under anställningens första tre månader med högst 150 kronor per dag och därefter med högst 115 kronor per dag. Förordning (2016:926)

13 §

  Arbetsförmedlingen ska säkerställa att stöd inte lämnas i strid med artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förordning (2017:461)

14 §

  Har upphävts genom förordning (2017:1169)

14 a §

  Har upphävts genom förordning (2017:1169)

14 b §

  Har upphävts genom förordning (2017:1169)

14 c §

  Har upphävts genom förordning (2017:1169)

15 §

  Har upphävts genom förordning (2017:1169)

16 §

  Har upphävts genom förordning (2017:1169)

17 §

  Har upphävts genom förordning (2017:1169)

18 §

  Har upphävts genom förordning (2017:1169)

19 §

  Har upphävts genom förordning (2017:1169)

20 §

  Har upphävts genom förordning (2017:1169)

21 §

  Har upphävts genom förordning (2017:1169)

22 §

  Har upphävts genom förordning (2017:1169)

23 §

  Har upphävts genom förordning (2017:1169)

24 §

  Har upphävts genom förordning (2017:1169)

25 §

  En anvisning till särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb får göras för den som
   1. är anvisad till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
   2. är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och någon gång under de senaste 12 månaderna har varit anvisad till detta program, eller
   3. har fyllt 20 år, är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste 36 månaderna har beviljats
      a) uppehållstillstånd enligt
   - 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
   - 12 kap. 18 § utlänningslagen,
   - 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller
   - 13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, eller
      b) uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen.

Vid tillämpning av första stycket 3 ska det bortses från tid som personen varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte fyllt två år eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.
Förordning (2017:1169)

26 §

  Har upphävts genom förordning (2015:951)

27 §

  För att en anvisning ska få göras måste personen delta i, eller ha fått en utfästelse om att få delta i, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800), svenska som andraspråk eller yrkessvenska. Studierna ska gå att kombinera med anställningen. Förordning (2016:427)

28 §

  En anvisning får göras för högst 6 månader i taget. Efter en anvisningsperiod får en ny anvisning göras om förutsättningarna i 25 och 27 §§ fortfarande är uppfyllda. En ny anvisning får göras även om inga studier bedrivs eller ska bedrivas, under förutsättning att det under en tidigare anvisningsperiod
   1. har uppnåtts ett godkänt resultat för lägst kurs C inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800), eller
   2. har avslutats en kurs i svenska som andraspråk eller yrkessvenska. Förordning (2016:427)

30 §

  Särskilt anställningsstöd lämnas med 80 procent av lönekostnaden, dock högst 970 kronor per dag för en anställning på heltid. Förordning (2017:886)

37 §

  Särskilt anställningsstöd får inte lämnas om arbetsgivaren utgör eller är en del av ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Ordet företag har samma betydelse som i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förordning (2016:367)

38 §

  Särskilt anställningsstöd lämnas endast under förutsättning att arbetsgivaren intygar att lön och andra anställningsförmåner lämnas enligt kollektivavtal eller att de är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal i branschen.

Stödet får inte lämnas till arbetsgivare som senare än 12 månader före den aktuella anställningen har sagt upp en eller flera anställda på grund av arbetsbrist på den driftsenhet där den anställde avses att bli placerad. Förordning (2016:367)