Förordning (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete

4 av 13 paragrafer (31 %) har ändrats i förordning (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete sedan utfärdandet (t.om. SFS 2016:1369). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Syftet med bidraget är att sådan utbildning ska kunna kombineras med traineejobb eller leda till kompetens för en tillsvidareanställning för en person som har en tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.
Förordning (2016:1369)

2 §

  Statsbidrag får lämnas till en kommun för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå om utbildningen
   1. riktar sig till den som har fyllt 20 år,
   2. bedrivs som deltidsstudier och kombineras med ett traineejobb enligt förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd, och
   3. syftar till att ge deltagaren kompetens för anställning inom traineejobbets yrkesområde.

Statsbidrag får även lämnas till en kommun för utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå om utbildningen
   1. riktar sig till personer som har en tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården, och
   2. syftar till att ge deltagarna kompetens för en tillsvidareanställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.

För utbildning som avses i första eller andra stycket ska bestämmelserna om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i skollagen (2010:800), förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och andra författningar tillämpas, med undantag av bestämmelserna om behörighet och urval. När det gäller studiestöd finns det särskilda bestämmelser om utbildningen i studiestödsförordningen (2000:655).
Förordning (2016:1369)

5 §

  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Av ansökan ska det framgå hur många årsstudieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning som utbildningen sammanlagt ska omfatta och vilket yrkesområde utbildningen ska avse.

Av en ansökan om bidrag enligt 2 § första stycket ska det dessutom framgå
   1. hur utbildningen har planerats och hur den ska kunna kombineras med sådant arbete som avses i 2 § första stycket,
   2. om två eller flera kommuner samverkar om utbildningen, och
   3. vilket behov som finns av utbildningen.

Till en ansökan om bidrag enligt 2 § första stycket ska det bifogas ett yttrande från Arbetsförmedlingen om utbildningens relevans utifrån förutsedda behov på den lokala arbetsmarknaden och det funktionella arbetsmarknadsområdet.
Förordning (2016:1369)

6 §

  Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut statsbidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska villkoren för bidrag enligt 2 § första eller andra stycket anges. Beslutet får förenas med ytterligare villkor som också ska framgå av beslutet. Förordning (2016:1369)