Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

10 av 17 paragrafer (59 %) har ändrats i förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1357). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-03


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor för särskilda insatser för personer som
   1. omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., eller
   2. avses i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar och som bor i Migrationsverkets anläggningsboende.

Syftet med statsbidraget är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.    
Förordning (2016:765)

2 §

  Statsbidrag får lämnas till sådana studieförbund och folkhögskolor som Folkbildningsrådet får fördela statsbidrag till enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Förordning (2016:765)

4 §

  Studieförbunden och folkhögskolorna ska föra dialog med Migrationsverket om var de verksamheter som statsbidraget lämnas för ska bedrivas. Förordning (2016:765)

4 a §

  När det gäller statsbidrag som fördelas av Folkbildningsrådet ska Folkbildningsrådet informera länsstyrelserna om var de verksamheter som statsbidraget lämnas för ska bedrivas och hur många personer som förväntas delta i respektive verksamhet.

När det gäller statsbidrag som lämnas till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet ska Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna informera länsstyrelserna om var de verksamheter som statsbidraget lämnas för ska bedrivas och hur många personer som förväntas delta i respektive verksamhet. Förordning (2016:1366)

8 §

  Folkbildningsrådet ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning och med vilka belopp.

Folkbildningsrådet ska dessutom senast den 1 april varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för den verksamhet som det utbetalade bidraget har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess syfte. Förordning (2016:765)

10 a §

  Bestämmelsen i 10 d § tillämpas vid behandling av personuppgifter hos studieförbund och folkhögskolor i samband med ansökan om statsbidrag enligt denna förordning och i den verksamhet som statsbidraget beviljas för. Förordning (2018:1357)

10 b §

  Bestämmelsen i 10 d § kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Termer och uttryck i 10 d § har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning. Förordning (2018:1357)

10 c §

  Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Förordning (2018:1357)

10 d §

  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning behandlas av ett studieförbund eller en folkhögskola
   1. om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet, eller
   2. i annat fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Vid behandling som sker med stöd av första stycket är det förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter. Förordning (2018:1357)

11 §

  Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
   - 10 § om partsinsyn,
   - 16-18 §§ om jäv,
   - 23 § om utredningsansvaret,
   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
   - 25 § om kommunikation,
   - 31 § om dokumentation av beslut,
   - 32 § om motivering av beslut, och
   - 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. Förordning (2018:890)