Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten

6 av 15 paragrafer (40 %) har ändrats i förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1315). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-29


1 §

  Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter. Myndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom upphandling.

Myndigheten ska ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner. Myndigheten ska också vara statistikmyndighet på upphandlingsområdet enligt 3 § lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik. Förordning (2019:1315)

2 §

  Myndigheten ska ge upphandlingsstöd till upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer. Stödet ska inriktas på att
   1. bidra till att upphandlingar hanteras strategiskt, genom metodutveckling eller på annat sätt,
   2. bidra till att upphandlingar planeras, genomförs, följs upp och utvärderas på ett ändamålsenligt sätt,
   3. verka för ökad miljöhänsyn och sociala hänsyn samt utveckla och förvalta kriterier för miljöhänsyn, inklusive energikrav, och sociala hänsyn inom upphandling,
   4. öka kompetensen om innovationsupphandling,
   5. bidra till att hela inköpsprocessen kan genomföras elektroniskt och delta i standardiseringen av densamma,
   6. underlätta för små och medelstora företag samt idéburna organisationer att delta i upphandling, samt
   7. utveckla och förvalta
      a) en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet,
      b) en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem, och
      c) en kriteriedatabas för miljöanpassad upphandling.
Förordning (2019:1315)

5 §

  Myndigheten ska verka för relevant forskning inom upphandlingsområdet samt följa och verka för den internationella utvecklingen på området. Förordning (2017:1297)

7 a §

  Myndigheten ska ansvara för att
   1. uppdatera Europeiska kommissionens online-verktyg för tillhandahållande av intyg och certifikat (e-Certis) i enlighet med artikel 59.6 och artikel 61.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling, i den ursprungliga lydelsen, och
   2. lämna sådana officiella förklaringar som avses i artikel 60.2 tredje stycket i direktiv 2014/24/EU och göra dessa tillgängliga i e-Certis. Förordning (2016:1225)

7 b §

  Myndigheten ska bistå upphandlande myndigheter och enheter från andra medlemsstater för att underlätta dessa myndigheters och enheters kontakt med svenska myndigheter i frågor som rör
   1. information om handlingar och bevismedel som har lämnats avseende tekniska specifikationer, provningsrapporter, certifiering och märkning,
   2. information om databaser med tillgång till kompletterande dokument,
   3. information om skäl för uteslutning och kvalificeringskrav,
   4. upplysningar om bevismedel för uteslutning och kvalificeringskrav,
   5. information om handlingar och bevis om kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder, och
   6. information, såsom lagar, förordningar, kollektivavtal eller tekniska standarder, om bevis och dokument som åberopats som förklaring till ett onormalt lågt anbud. Förordning (2016:1225)

8 §

  Myndigheten ska samverka med statliga myndigheter, särskilt Konkurrensverket, Kammarkollegiet, Verket för innovationssystem, Kommerskollegium, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket, samt med regioner, kommuner, berörda offentliga organisationer och näringslivet för att utveckla upphandlingen. Myndigheten ska vid behov även samverka med andra organisationer.

De kriterier som avses i 2 § 3 ska tas fram och utvecklas i samverkan med berörda aktörer, såväl offentliga som privata.
Förordning (2019:1109)