Förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

8 av 9 paragrafer (89 %) har ändrats i förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1949). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-30


2 §

  En idrottsorganisation som har fått tillgång till personuppgifter från tillträdesförbudsregistret ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till dessa personuppgifter. För tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter ska det särskilt beaktas att det, utöver behovet av uppgifterna, ställs krav på utbildning och erfarenhet. Förordning (2018:1949)

3 §

  Innan en idrottsorganisation begär tillgång till personuppgifter från tillträdesförbudsregistret ska organisationen samråda med Datainspektionen i fråga om vilka lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas för att skydda de personuppgifter som behandlas.
Förordning (2018:1949)

4 §

  Bestämmelser om skyldighet att lämna sådana uppgifter som anges i 5 kap. 24 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område finns i 2 § förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Förordning (2018:1949)

5 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2015:51) om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesförbud och av denna förordning. Förordning (2018:1949)

6 §

  Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning i frågor som kan medföra särskilda risker för intrång i den personliga integriteten ska samråd ske med Datainspektionen. Förordning (2018:1949)

7 §

  Har betecknats 4 § genom förordning (2018:1949)

8 §

  Har betecknats 5 § genom förordning (2018:1949)

9 §

  Har betecknats 6 § genom förordning (2018:1949)