Förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

8 av 11 paragrafer (73 %) har ändrats i förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1133). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


2 §

  En idrottsorganisation som har fått tillgång till personuppgifter från tillträdesförbudsregistret ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till dessa personuppgifter. För tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter ska det särskilt beaktas att det, utöver behovet av uppgifterna, ställs krav på utbildning och erfarenhet. Förordning (2018:1949)

3 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Innan en idrottsorganisation begär tillgång till personuppgifter från tillträdesförbudsregistret ska organisationen samråda med Integritetsskyddsmyndigheten i fråga om vilka lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas för att skydda de personuppgifter som behandlas. Förordning (2020:1133)

4 §

  Bestämmelser om skyldighet att lämna sådana uppgifter som anges i 5 kap. 24 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område finns i 2 § förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Förordning (2018:1949)

5 §

  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2015:51) om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesförbud och av denna förordning. Förordning (2018:1949)

6 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning i frågor som kan medföra särskilda risker för intrång i den personliga integriteten ska samråd ske med Integritetsskyddsmyndigheten. Förordning (2020:1133)

7 §

  Har betecknats 4 § genom förordning (2018:1949)

8 §

  Har betecknats 5 § genom förordning (2018:1949)

9 §

  Har betecknats 6 § genom förordning (2018:1949)