Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

1 av 13 paragraf (8 %) har ändrats i förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:467). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


13 §

  Beslut i fråga om vilken nivå en kvalifikation motsvarar enligt 4 och 9 §§ denna förordning får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Överklagandenämnden för högskolans beslut får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2015:545

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015 i fråga om 1-3 och 12 §§ och bilaga 1 och 2 och i övrigt den 1 januari 2016.

2015:940
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
   2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på examina från utbildning som påbörjas efter den 31 december 2016.

2017:276
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
   2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på intyg från utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2017.

2020:467
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för slutbetyg från särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå och gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå som har utfärdats före ikraftträdandet.

Bilaga 1

/Bilagan är inte med här/

Bilaga 2

Förteckning över nivåer på kvalifikationer vars resultat av lärande är författningsreglerat

Nivå 1

Slutbetyg från grundsärskolan

Slutbetyg från kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå

Nivå 2

Slutbetyg från grundskolan

Slutbetyg från specialskolan

Slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Gymnasiesärskolebevis från gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolebevis från kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå

Betyg från utbildning i svenska för invandrare kurs D, eller motsvarande utbildning som bedrivs vid folkhögskola

Betyg från kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare kurs D, eller motsvarande utbildning som bedrivs vid folkhögskola

Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på grundskolenivå från folkhögskola

Nivå 4

Gymnasieexamen från gymnasieskolan

Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan

Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning

Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning

Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola

Nivå 5

Gymnasieingenjörsexamen från gymnasieskolan

Yrkeshögskoleexamen från yrkeshögskolan

Nivå 6

Examina på grundnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen från yrkeshögskolan

Nivå 7

Examina på avancerad nivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Nivå 8

Examina på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

Examina på forskarnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet Förordning (2020:467)