Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

1 av 13 paragraf (8 %) har ändrats i förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:276). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-03


13 §

  Beslut i fråga om vilken nivå en kvalifikation motsvarar enligt 4 och 9 §§ denna förordning får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Överklagandenämnden för högskolans beslut får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2015:545

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015 i fråga om 1-3 och 12 §§ och bilaga 1 och 2 och i övrigt den 1 januari 2016.

2015:940
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.
   2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på examina från utbildning som påbörjas efter den 31 december 2016.

2017:276
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
   2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på intyg från utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2017.

Bilaga 1

/Bilagan är inte med här/

Bilaga 2

Förteckning över nivåer på kvalifikationer vars resultat av lärande är författningsreglerat

Nivå 1

Slutbetyg från grundsärskolan

Slutbetyg från särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Nivå 2

Slutbetyg från grundskolan

Slutbetyg från specialskolan

Slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Gymnasiesärskolebevis från gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolebevis från särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Betyg från utbildning i svenska för invandrare kurs D, eller motsvarande utbildning som bedrivs vid folkhögskola

Betyg från kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare kurs D, eller motsvarande utbildning som bedrivs vid folkhögskola

Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på grundskolenivå från folkhögskola

Nivå 4

Gymnasieexamen från gymnasieskolan

Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan

Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning

Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning

Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola

Nivå 5

Gymnasieingenjörsexamen från gymnasieskolan

Yrkeshögskoleexamen från yrkeshögskolan

Nivå 6

Examina på grundnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Examina på grundnivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen från yrkeshögskolan

Nivå 7

Examina på avancerad nivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Examina på avancerad nivå enligt bilagan till förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Nivå 8

Examina på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)

Examina på forskarnivå enligt bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet Förordning (2017:276)