Förordning (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

15 av 26 paragrafer (58 %) har ändrats i förordning (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:891). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


1 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för att rusta upp
   1. skollokaler i syfte att ge elever en förbättrad lär- och arbetsmiljö och samtidigt minska lokalernas miljöpåverkan, och
   2. utemiljöer vid förskolor, skolor och fritidshem i syfte att ge barn och elever en förbättrad och trygg lärmiljö som främjar fysisk aktivitet. Förordning (2016:359)

2 §

  Med skollokaler avses i denna förordning lokaler i vilka en huvudman inom skolväsendet bedriver utbildning i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Med utemiljöer avses i denna förordning ytor utomhus som hör till sådana skollokaler eller till lokaler i vilka en huvudman inom skolväsendet bedriver utbildning i förskolan eller fritidshemmet. Förordning (2016:359)

3 a §

  Bidrag får lämnas för åtgärder i utemiljöer som syftar till att
   1. förbättra lärmiljön, exempelvis genom att för barn och elever skapa mötesplatser som präglas av en hög grad av tillgänglighet och som kan främja kreativitet och skapande,
   2. förbättra tryggheten, exempelvis genom att skaderisker i den fysiska miljön minskas, eller
   3. främja fysisk aktivitet, exempelvis genom att det skapas förutsättningar för lek och rörelse.

Åtgärderna ska präglas av ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, exempelvis genom en minskad användning av särskilt farliga ämnen, och en väl genomförd gestaltning som är anpassad till verksamhetens behov. Förordning (2016:359)

4 §

  Det sammanlagda bidrag som lämnas under ett kalenderår till åtgärder som avses i 3 § i lokaler där utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan bedrivs får högst uppgå till 25 procent av de medel som beslutats under innevarande år för det syfte som anges i 1 § första stycket. Förordning (2016:359)

5 §

  Bidrag lämnas endast till åtgärder som påbörjas efter det att ansökan om bidrag kommit in till Boverket. En bidragsberättigad åtgärd som avses i 3 § får inte påbörjas före den 1 november 2015 och ska vara slutförd senast den 31 december 2018. En bidragsberättigad åtgärd som avses i 3 a § får inte påbörjas före den 1 juni 2016 och ska vara slutförd senast den 31 december 2018. Förordning (2018:6)

6 §

  Bidrag lämnas för åtgärder som avses i 3 § med högst 25 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna.

Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder om de totalt kostar mindre än 100 000 kronor. Förordning (2016:359)

6 a §

  Bidrag lämnas för åtgärder som avses i 3 a § med högst 50 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna.

Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder om de totalt kostar mindre än 50 000 kronor. Förordning (2016:359)

9 §

  Bidrag lämnas vidare endast om den sökande förbinder sig att
   1. under minst fyra år från det att bidraget betalats ut slutligt använda de lokaler eller de utemiljöer som bidraget avser för de ändamål och i enlighet med de villkor som beslutades när bidraget beviljades, och
   2. under åtgärdernas ekonomiska livslängd inte överlåta den eller de byggnader som innehåller lokalerna eller den eller de fastigheter där utemiljöerna finns till någon som avser att använda dem för annat ändamål eller med andra villkor än de villkor som beslutades när bidraget beviljades eller, om sådan överlåtelse görs, återbetala bidraget proportionellt i förhållande till åtgärdernas återstående livslängd.
Förordning (2016:359)

10 §

  Om ansökan avser åtgärder i skollokaler i en byggnad eller utemiljöer på en fastighet som ägs eller innehas med tomträtt av någon annan än den huvudman som bedriver utbildning där, får bidrag lämnas endast om ägaren eller tomträttshavaren förbinder sig att under åtgärdernas ekonomiska livslängd inte ta ut högre ersättning för nyttjandet av lokalerna eller utemiljöerna på grund av den standardförbättring som åtgärderna medfört till den del de finansierats med bidrag. Förordning (2018:6)

12 §

  En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Boverket senast den 1 april 2018.

Om ansökan avser bidrag för åtgärder i lokaler eller utemiljöer för utbildning i årskurs 7-9 i grundskolan eller årskurs 7-10 i specialskolan eller för utbildning i gymnasieskolan, ska det framgå att elevskyddsombuden har varit delaktiga i beredningen av ansökan.

Om ansökan avser bidrag för åtgärder i utemiljöer ska det framgå att barnen eller eleverna i berörd verksamhet har deltagit i planeringen av åtgärderna.

Till ansökan om bidrag enligt 3 a § ska det bifogas en redogörelse för huvudmannens bedömning av hur åtgärderna kommer att innebära nytta för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens intentioner. Förordning (2016:359)

13 §

  Om ansökan avser lokaler i en byggnad eller utemiljöer på en fastighet som ägs eller innehas med tomträtt av någon annan än den huvudman som bedriver utbildning där, ska ansökan göras gemensamt av ägaren och huvudmannen eller tomträttshavaren och huvudmannen. Förordning (2018:6)

14 §

  Innan Boverket prövar om en ansökan uppfyller kraven i 3 § ska verket höra Statens skolverk och Statens energimyndighet i den omfattning det behövs.

Innan Boverket prövar om en ansökan uppfyller kraven i 3 a § ska verket höra Skolverket i den omfattning det behövs.
Förordning (2016:359)

17 §

  Bidrag får betalas ut helt eller delvis till mottagaren i anslutning till att beslut om bidrag har fattats. Om bidraget betalas ut delvis ska den slutliga utbetalningen göras i anslutning till att en slutrapport enligt 18 § har godkänts av Boverket. En slutlig utbetalning ska dock göras före utgången av 2018 även om någon slutrapport ännu inte kommit in till och godkänts av Boverket. Förordning (2018:6)

18 §

  Mottagaren ska redovisa de bidragsberättigade åtgärderna i en slutrapport till Boverket senast vid den tidpunkt som verket beslutar, dock senast den 28 februari 2019.

Mottagaren är skyldig att lämna uppgifter till Boverket utöver vad som följer av första stycket, om verket begär det. Förordning (2018:6)

24 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Boverkets beslut enligt 17 § andra stycket att inte slutligt betala ut bidrag får dock inte överklagas. Förordning (2018:891)

Whoops, looks like something went wrong.