Förordning (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

6 av 22 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:54). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-19


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till ideella föreningar som bedriver informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar eller stöder dem som bedriver sådan informatörsverksamhet. Med informatörsverksamhet avses utbildningar, personliga möten och liknande insatser som utförs av personer (informatörer) med erfarenhet av egen eller anhörigs psykiska ohälsa eller psykiska funktionsnedsättning. Förordning (2017:890)

3 §

  Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell förening som
   1. är en juridisk person,
   2. bedriver verksamhet utan vinstsyfte,
   3. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd,
   4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
   5. styr sin verksamhet mot fastställda mål och förväntade resultat, har fastställt en plan för den verksamhet som bidrag söks för och beskriver vilka aktiviteter som planeras samt hur arbetet kommer att följas upp,
   6. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser, och
   7. sedan minst ett år
      a) bedriver sådan informatörsverksamhet som avses i 1 § i egen regi eller tillsammans med en eller flera andra aktörer, eller
      b) bedriver en riksomfattande verksamhet som stöder dem som bedriver sådan informatörsverksamhet som avses i 1 §.

Bidrag får lämnas för vissa kostnader för administration av föreningens verksamhet. Förordning (2017:890)

8 §

  Har upphävts genom förordning (2019:54)

11 §

  Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 9 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera sin ansökan inom en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick. Förordning (2019:54)

21 §

  Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2019:54)

22 §

  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2019:54)

Whoops, looks like something went wrong.