Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

9 av 19 paragrafer (47 %) har ändrats i förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:199). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2019-10-23


1 §

  För att främja hållbara stadsmiljöer får Trafikverket, om det finns medel för ändamålet, ge stöd enligt denna förordning till kommuner och landsting för åtgärder i städer som leder till
   1. ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller
   2. hållbara godstransportlösningar.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås.

Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransporter. Förordning (2019:199)

2 §

  Stöd får ges till investeringar som tillgodoser ett allmänt lokalt eller regionalt transportbehov och som avser
   1. en väg, gata, spåranläggning, kaj för lokala eller regionala persontransporter, perrong, hållplats, vänthall eller annan anläggning eller del av anläggning för lokal eller regional kollektivtrafik,
   2. ett cykelvägnät, en cykelparkering eller annan anläggning eller del av anläggning för cykeltrafik, eller
   3. en väg, gata, spåranläggning, lastplats, samlastningsplats eller annan anläggning eller del av anläggning för samlastning av godstransporter, samordnad citylogistik eller gods på cykel för lokal eller regional distribution.

Stöd får dock inte ges till anläggningar med uthyrning av lokaler. Förordning (2019:199)

3 §

  Stöd får ges till investeringar i en anläggning eller del av anläggning för att demonstrera eller prova nya transportlösningar för lokal eller regional kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransport. Förordning (2019:199)

4 §

  Stöd enligt 3 § får endast ges i enlighet med kapitel I och artikel 56 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Förordning (2017:9)

6 §

  Stöd får ges med högst 50 procent av kostnaderna för att genomföra åtgärden.

Vid fastställandet av stödnivån ska Trafikverket ta hänsyn till om kommunen eller landstinget har sökt eller beviljats annan offentlig eller privat finansiering för att genomföra åtgärden. Förordning (2017:9)

10 a §

  Trafikverket får inte betala ut ett stöd till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Förordning (2017:366)

13 §

  En kommun eller ett landsting som har fått stöd ska i samband med redovisningen av kostnaderna till Trafikverket rapportera hur genomförandet av de åtgärder som stödet avser och de motprestationer som enligt 9 § 2 ska genomföras fortskrider.

När de åtgärder som stödet avser har genomförts ska en slutrapport ges in till verket. Rapporten ska ges in inom sex månader från den planerade sluttidpunkt som framgår av stödbeslutet, om inte verket beslutar annat.

Om motprestationerna enligt 9 § 2 inte har slutförts när slutrapporten ges in, ska en uppdaterad slutrapport ges in till verket senast sex månader efter att motprestationerna slutförts. Förordning (2019:199)

14 §

  Slutrapporten ska innehålla
   1. en ekonomisk slutredovisning av de åtgärder som stödet beviljats för,
   2. en redovisning av vilka effekter som åtgärderna har gett,
   3. en redovisning av hur motprestationerna enligt 9 § 2 genomförts, och
   4. en redogörelse för kommunens eller landstingets arbete för en hållbar stadsmiljö och hur åtgärderna och motprestationerna har bidragit i det arbetet. Förordning (2019:199)

16 §

  När stöd ges enligt 3 och 4 §§ ska Trafikverket föra det register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2017:9)