Förordning (2015:613) om militär grundutbildning

5 av 20 paragrafer (25 %) har ändrats i förordning (2015:613) om militär grundutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:615). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-18


1 §

  I denna förordning finns bestämmelser om frivillig militär grundutbildning inom Försvarsmakten och om förmåner och villkor för dem som är antagna till eller genomgår en sådan utbildning.

Denna förordning får tillämpas endast när regeringen beslutat att så kan ske med hänsyn till vad Sveriges försvarsberedskap tillåter. Förordning (2017:858)

1 a §

  Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om antagning till eller betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.
Förordning (2018:615)

2 §

  I denna förordning avses med
   1. militär grundutbildning: en allmän grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten och en därpå följande utbildning inom Försvarsmakten som syftar till att den som genomgått utbildningen ska kunna
      a) krigsplaceras enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
      b) anställas som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman,
      c) påbörja utbildning som kan leda till anställning som yrkes- eller reservofficer, eller
      d) teckna avtal som hemvärnssoldat, och
   2. rekryt: den som har antagits till eller genomgår utbildning enligt denna förordning. Förordning (2018:615)

6 §

  Den militära grundutbildningen ska ge grundläggande militära färdigheter samt kunskaper om det svenska försvaret och dess syfte. Vidare ska den militära grundutbildningen ge de särskilda militära färdigheter och kunskaper som behövs för att den som genomgått utbildningen ska kunna
      a) krigsplaceras i en befattning i totalförsvaret,
      b) anställas som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman,
      c) antas till utbildning som kan leda till en anställning som yrkes- eller reservofficer, eller
      d) teckna avtal som hemvärnsoldat.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter om innehållet i den militära grundutbildningen.

Ordnings- och bevakningsuppgifter får innefattas i utbildningen endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att utbildningsmålen ska uppnås eller om det finns särskilda skäl för det och rekryten har lämplig utbildning för uppgiften. Förordning (2018:615)

19 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rehabilitering och ersättning till anhöriga enligt 13 § får dock inte överklagas.
Förordning (2018:615)