Domstolsdataförordning (2015:729)

3 av 15 paragrafer (20 %) har ändrats i domstolsdataförordning (2015:729) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1742). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


1 §

  I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av domstolsdatalagen (2015:728).

Med domstol eller domstolsinstans avses i denna förordning en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyres- och arrendenämnd. Förordning (2018:251)

11 a §

  En mark- och miljödomstol får medge Högsta domstolen, Mark- och miljööverdomstolen eller en annan mark- och miljödomstol direktåtkomst till den förteckning som förs över domstolens avgöranden inom domsområdet i frågor som rör miljöbalken eller lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (miljöboken). Direktåtkomsten får avse
   1. målnummer och domsnummer,
   2. geografiska koordinater,
   3. fastighetsbeteckningar,
   4. namn på parter och anläggningar,
   5. en sammanfattning av avgörandet, och
   6. andra uppgifter med direkt anknytning till ett avgörande.

Om ett avgörande har överklagats får direktåtkomst medges även till uppgifter som har registrerats om överinstansens avgörande och som motsvarar de uppgifter som anges i första stycket. Förordning (2017:330)

14 §

  Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter. För tilldelning av behörighet för tillgång till personupp-gifter ska det särskilt beaktas att det utöver behovet av uppgifterna ställs krav på utbildning och erfarenhet.

Domstolsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst,
   2. begränsningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter genom direktåtkomst och om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst,
   3. begränsningar för behandling av personuppgifter som hänför sig till ett mål eller ärende som har avgjorts slutligt genom en dom eller ett beslut som har fått laga kraft, och
   4. verkställigheten av domstolsdatalagen (2015:728).

Domstolsverket får även meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Innan Domstolsverket meddelar föreskrifter ska Datainspektionen ges tillfälle att yttra sig över Domstolsverkets förslag. Förordning (2018:1742)