Förordning (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten

2 av 32 paragrafer (6 %) har ändrats i förordning (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1268). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-01-20


10 §

  Upphör att gälla 2020-01-01 genom förordning (2019:1268)

19 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett råd för beredning av anställningsärenden vilket består av en ordförande och högst nio andra ledamöter. En av ledamöterna är vice ordförande. För varje ledamot utom ordföranden ska det finnas en ersättare.

Rådet ska ge råd i ärenden om anställning av åklagare där Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten beslutar, med undantag för ärenden om anställning av överåklagare och vice överåklagare och anställningsärenden enligt 20 § åklagarförordningen (2004:1265). Förordning (2016:21)