Förordning (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

4 av 30 paragrafer (13 %) har ändrats i förordning (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1269). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-17


2 §

  Myndigheten ska
   1. se till att personer som begår ekonomiska brott blir föremål för brottsutredning och lagföring,
   2. arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet,
   3. tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i utförandet av sina uppgifter, och
   4. delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Förordning (2020:92)

9 §

  Vid myndigheten handläggs följande mål:
   1. mål om brott mot 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolags-lagen (2005:551),
   2. mål om brott mot 9 kap. 1-3 §§ brottsbalken, om gärningen rör EU:s finansiella intressen, och 9 kap. 3 b § brottsbalken,
   3. mål om brott mot lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter,
   4. mål om brott mot lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden,
   5. mål om brott mot lagen (2020:548) om omställningsstöd, och
   6. mål om brott vars handläggning annars ställer särskilda krav på kännedom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller liknande.

Mål om brott som bör handläggas vid myndigheten med hänsyn till att de rör kvalificerad ekonomisk brottslighet som har nationell utbredning, internationell anknytning, är av principiell natur eller av stor omfattning får övertas av Ekobrottsmyndigheten efter framställning från Åklagarmyndigheten.

Mål som avses i första stycket och som 2 eller 4 § förordningen (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare är tillämplig på och mål som rör brott av anställda vid Ekobrottsmyndigheten handläggs vid Åklagar-myndigheten.

Om ett mål rör både brottslighet som avses i första eller andra stycket och annan brottslighet (blandad brottslighet), handläggs målet vid den åklagarmyndighet där det med hänsyn till omständigheterna är lämpligast.

Är det osäkert var ett mål ska handläggas, avgörs frågan av riksåklagaren. Förordning (2020:1269)

13 §

  Myndigheten ska vara sambandscentral för bedrägeribekämpning i frågor som rör Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Sambandscentralen ska ta emot en anmälan från Olaf om utredning i Sverige och därefter hänvisa Olaf till behörig myndighet. Förordning (2017:256)

13 a §

  Ekobrottsmyndigheten är behörig myndighet vid Olafs kontroller och inspektioner enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning om inte någon annan myndighet har utsetts. Förordning (2017:256)

Whoops, looks like something went wrong.