Förordning (2015:801) om internationella skolor

2 av 20 paragrafer (10 %) har ändrats i förordning (2015:801) om internationella skolor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1112). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


16 §

  Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av ansökan och om elektronisk underskrift samt de andra föreskrifter som behövs för verkställigheten av 13 och 14 §§. Förordning (2016:601)

20 §

  Statens skolverk får meddela föreskrifter om det belopp per elev, program och inriktning som en kommun ska betala till en huvudman för en internationell skola på gymnasienivå i de fall som avses i 24 kap. 6 a § skollagen (2010:800), om en kommun och en huvudman inte kommer överens om beloppet. När Skolverket meddelar sådana föreskrifter ska de meddelas senast den 31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för.

När Skolverket meddelar föreskrifter om beloppens storlek enligt första stycket ska de berörda kommunernas budgeterade bidragsbelopp och de berörda regionernas budgeterade kostnader för program och i förekommande fall inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen. När föreskrifterna avser bidragsbeloppens storlek för utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som bestäms för naturvetenskapsprogrammet ligga till grund för beloppet.
Förordning (2019:1112)

Whoops, looks like something went wrong.