Förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden

4 av 15 paragrafer (27 %) har ändrats i förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1170). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen och innehåller bestämmelser om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Med nyanländ avses i denna förordning en person som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller en annan person utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad sådan erfarenhet. Förordning (2017:1170)

4 §

  Statsbidrag får lämnas efter ansökan för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda de nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att
   1. synliggöra deras kompetens,
   2. stärka deras kunskaper i svenska, eller
   3. främja användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända. Förordning (2017:888)

8 §

  En ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Arbetsförmedlingen senast det datum som myndigheten bestämmer. Om det fortfarande finns tillgängliga medel efter prövningen av de ansökningar som har kommit in i rätt tid, får dock en senare gjord ansökan tas upp till prövning.
Förordning (2017:888)

11 §

  En organisation som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska senast vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Arbetsförmedlingen. Organisationen ska även redovisa vilka insatser som har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. Förordning (2017:888)

Whoops, looks like something went wrong.