Lag (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

6 av 14 paragrafer (43 %) har ändrats i lag (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:475). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-21


1 §

   Träder i kraft den dag regeringen bestämmer
Denna lag tillämpas på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som regleras i konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker av den 16 november 2001 (Kapstadskonventionen) och
   - protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet), och
   - protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel (järnvägsprotokollet).

Lagen tillämpas också, i den utsträckning som följer av konventionen, på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som har uppkommit enligt annan lag och som omfattas av Sveriges förklaringar till artiklarna 39 och 40 i konventionen. Förklaringarna finns, tillsammans med förklaringar som avser artikel 54.2 i konventionen, artiklarna XII och XIII i luftfartsprotokollet och artikel X i järnvägsprotokollet, i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ). Lag (2018:475)

3 §

   Träder i kraft den dag regeringen bestämmer
Artiklarna I-VII, IX, XII-XVI och XX-XXV i luftfartsprotokollet samt artiklarna I-V, VII, X, XI, XIV-XX och XXVI.a i järnvägsprotokollet ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.

Luftfartsprotokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 2 till denna lag. Järnvägsprotokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk översättning som bilaga 3 till denna lag. Protokollens texter på övriga originalspråk - arabiska, franska, kinesiska, ryska och spanska - finns i SÖ. Originaltexterna har samma giltighet. Lag (2018:475)

6 §

   Träder i kraft den dag regeringen bestämmer
I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 54.2 i Kapstadskonventionen får en borgenär vidta åtgärder enligt konventionen, luftfartsprotokollet eller järnvägsprotokollet utan beslut av domstol, om det inte i någon av överenskommelserna uttryckligen anges att beslut av domstol är nödvändigt. Lag (2018:475)

7 §

   Träder i kraft den dag regeringen bestämmer
Om det finns svensk domsrätt enligt någon av de bestämmelser i Kapstadskonventionen, luftfartsprotokollet eller järnvägsprotokollet som anges i 2 och 3 §§ och någon annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig. Lag (2018:475)

8 §

   Träder i kraft den dag regeringen bestämmer
I en insolvenssituation enligt artikel I.2m i luftfartsprotokollet tillämpas, om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges i artikel I.2n, artikel XI alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

I en insolvenssituation enligt artikel I.2c i järnvägsprotokollet tillämpas, om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges i artikel I.2d, artikel IX alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

Avtalsparterna kan genom skriftligt avtal bestämma att första eller andra stycket inte ska tillämpas. Lag (2018:475)

9 §

   Träder i kraft den dag regeringen bestämmer
I fråga om en sådan internationell säkerhetsrätt som avses i artikel 2.2c Kapstadskonventionen (leasingavtal) gäller ett köp av rullande järnvägsmateriel mot säljarens borgenärer när säkerhetsrätten registreras i det internationella registret. Lag (2018:475)

Whoops, looks like something went wrong.