Förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

4 av 7 paragrafer (57 %) har ändrats i förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:856). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


2 §

  Vid beräkning av ett saldo eller värde enligt 3-8 kap. lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska samtliga konton som en person innehar hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet eller hos en till det rapporteringsskyldiga finansiella institutet närstående enhet räknas samman. Detta gäller dock endast om det rapporteringsskyldiga finansiella institutets datorsystem möjliggör en sådan sammanräkning.

Varje fysisk person som innehar ett konto gemensamt med någon annan ska vid sammanräkningen enligt första stycket anses som innehavare av hela det gemensamma kontots saldo eller värde. Förordning (2017:856)

3 §

  Om det finns en tjänsteman hos det rapporteringsskyldiga finansiella institutet som har särskilt ansvar för kontakterna med en kontohavare och den tjänstemannen har skäl att anta att kontohavaren direkt eller indirekt innehar, kontrollerar eller har öppnat ett eller flera andra konton, ska samtliga dessa konton räknas samman vid beräkning av saldo eller värde enligt 3-8 kap. lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Första stycket gäller dock inte sådana konton som en kontohavare innehar, kontrollerar eller har öppnat för någon annans räkning i egenskap av förvaltare. Förordning (2017:856)

4 §

  När ett belopp anges i US-dollar i 3-8 kap. lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, avses även motsvarande belopp i en annan valuta.

Vid fastställande av om ett saldo eller värde i en annan valuta än US-dollar uppgår till eller överskrider ett belopp som anges i US-dollar i 3-8 kap. lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet använda en publicerad avistakurs för den sista dagen av det kalenderår som föregick den tidpunkt då bedömningen av om ett villkor i 3 kap. är uppfyllt eller granskningen enligt 4-8 kap. görs.
Förordning (2017:856)

5 a §

  Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska göra rimliga ansträngningar för att inhämta uppgifter om utländskt skatteregistreringsnummer och födelsedatum i fråga om befintliga konton som är rapporteringspliktiga.
Förordning (2017:856)