Förordning (2015:938) om statsbidrag för handledare i specialpedagogik

8 av 19 paragrafer (42 %) har ändrats i förordning (2015:938) om statsbidrag för handledare i specialpedagogik sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:1287). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


3 §

  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en huvudman för grundskolan och sameskolan och till huvudmannen för utbildning som motsvarar grundskoleutbildning vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilt ungdomshem).

Statsbidrag lämnas för ett bidragsår i sänder. Bidragsåret börjar den 1 juli. Förordning (2019:1287)

4 §

  Statsbidrag får lämnas för handledare i specialpedagogik som inom ramen för fortbildning i specialpedagogik handleder legitimerade lärare som deltar i fortbildningen.

Fortbildningen i specialpedagogik ska syfta till att ge alla elever möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen genom att ge lärare
   1. ökade kunskaper i specialpedagogik så att de kan utforma och anpassa undervisningen utifrån alla elevers olika behov och förutsättningar, och
   2. professionellt stöd genom handledare i specialpedagogik.
Förordning (2019:1287)

5 §

  Statsbidrag får lämnas endast för sådana legitimerade lärare som huvudmannen har utsett till handledare i specialpedagogik. Till sådan handledare ska i första hand en lärare utses som har
   1. en speciallärar- eller specialpedagogexamen, och
   2. minst ett års erfarenhet av tjänstgöring som speciallärare eller specialpedagog.

Om det finns särskilda skäl, får huvudmannen utse en annan legitimerad lärare som bedöms lämplig för uppgiften.
Förordning (2019:1287)

6 §

  Har upphävts genom förordning (2019:1287)

7 §

  Statsbidrag lämnas för ersättning för lön med ett schablonbelopp för handledare i specialpedagogik som
   1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid, och
   2. på tio eller tjugo procent av heltid tjänstgör som handledare i specialpedagogik för lärare som deltar i fortbildning enligt 4 §.

Schablonbeloppet enligt första stycket ska motsvara tio procent respektive tjugo procent av en nationellt genomsnittlig heltidslön för en speciallärare eller specialpedagog beroende på hur stor andel av heltid som handledaren tjänstgör. Förordning (2019:1287)

8 §

  Statsbidrag får också lämnas för övriga kostnader som kan hänföras till handledning enligt denna förordning.
Förordning (2019:1287)

9 §

  Statsbidrag lämnas i högst fyra år för en handledare i specialpedagogik enligt denna förordning.
Förordning (2019:1287)

18 §

  Statens skolverk får meddela föreskrifter om
   1. vilka kostnader som statsbidrag enligt 8 § kan lämnas för,
   2. schablonbeloppen och beräkning av statsbidragets storlek, och
   3. verkställighet av denna förordning.
Förordning (2016:827)