Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och förskollärare

9 av 21 paragrafer (43 %) har ändrats i förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och förskollärare sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1309). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


1 §

  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän som höjer lönen för lärare eller förskollärare utöver vad som följer av den ordinarie lönerevisionen. Förordning (2018:1309)

2 §

  Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmännen att ge särskilt kvalificerade lärare eller förskollärare högre lön för att därigenom bidra till en ökad kvalitet i undervisningen, till förbättrade kunskapsresultat och till verksamhetens utveckling i övrigt.

Enligt 2 kap. 8 b § skollagen (2010:800) ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Förordning (2018:1309)

6 §

  Statsbidrag får lämnas för en
   1. legitimerad lärare som arbetar i någon av de skolformer som anges i 5 § första stycket, förskolan eller fritidshemmet, eller
   2. legitimerad förskollärare som arbetar i förskolan eller förskoleklassen.

Med legitimerad lärare enligt första stycket 1 jämställs de lärare som
   1. trots att de saknar legitimation är anställda utan tidsbegränsning för att undervisa i modersmål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med stöd av 2 kap. 20 § första stycket skollagen (2010:800),
   2. bedriver undervisning med stöd av 2 kap. 17 § första stycket 1 skollagen, eller
   3. är undantagna från kravet på legitimation enligt föreskrifter meddelade med stöd av 2 kap. 13 § tredje stycket skollagen. Förordning (2018:1309)

7 §

  Statsbidrag får lämnas för en sådan lärare eller förskollärare som avses i 6 § som är särskilt kvalificerad för den undervisning som huvudmannen bedriver.

Läraren eller förskolläraren ska ha visat intresse för och god förmåga till att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor och därigenom förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i förskolan. Detta ska ha skett genom att läraren eller förskolläraren har
   1. tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
   2. med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt,
   3. tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden, eller
   4. tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer. Förordning (2018:1309)

8 §

  För att statsbidrag ska lämnas för en sådan lärare eller förskollärare som avses i 6 § måste hans eller hennes arbetsuppgifter till största del bestå av undervisning eller uppgifter som hör till undervisningen eller andra uppgifter av pedagogisk natur. Förordning (2018:1309)

9 §

  Statsbidrag får lämnas till en huvudman som avses i 5 § första och andra styckena under förutsättning att huvudmannen till en sådan lärare eller förskollärare som uppfyller villkoren i 6-8 §§ betalar en lön som överstiger den lön som skulle ha betalats enligt den ordinarie lönerevisionen. Den sammanlagda löneökningen hos varje huvudman ska överstiga den lön som annars skulle ha betalats enligt den ordinarie lönerevisionen med i genomsnitt minst 2 500 kronor och högst 3 500 kronor per månad och lärare eller förskollärare.

Statsbidrag får inte lämnas till en huvudman för nyanställning av sådan lärare eller förskollärare som uppfyller villkoren i 6-8 §§.

För en lärare som förordnats som förstelärare eller lektor ska vid tillämpningen av första stycket den del av lärarens lön som det utgår statsbidrag för enligt bestämmelserna i de förordningar som anges i 3 § 1 och 2 jämställas med lön som utgår enligt den ordinarie lönerevisionen. Förordning (2018:1309)

10 §

  Statsbidrag för en lärare eller förskollärare som avses i 5 § tredje stycket uppgår till den löneökning som betalas ut enligt 9 § per bidragsår multiplicerat med 1,42 för sociala avgifter. Förordning (2018:1309)

11 §

  För en lärare eller förskollärare enligt 5 § tredje stycket som arbetar mindre än heltid eller som inte har fått den högre lön som föreskrivs i 9 § hela bidragsåret ska beloppet enligt 10 § reduceras i motsvarande grad.
Förordning (2018:1309)

16 §

  Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition en gång per halvår.

Vid rekvisitionen ska huvudmannen
   1. ange vilka personer och hur stor löneökning varje person har fått som statsbidrag rekvireras för, och
   2. intyga att villkoren i 5-9 §§ är uppfyllda.

En huvudman får rekvirera högst tio procent av sin bidragsram enligt 12 § för
   1. sådana personer som avses i 6 § första stycket 2 och som arbetar i för-skolan, eller
   2. sådana personer som avses i 6 § första stycket 1 och som arbetar i fritidshemmet. Förordning (2018:1309)