Lag (2016:1013) om personnamn

2 av 47 paragrafer (4 %) har ändrats i lag (2016:1013) om personnamn sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1295). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-12-01


6 §

  Efter ett beslut om adoption ska adoptivbarnet ges ett nytt efternamn. Detta gäller dock inte om en make eller sambo adopterar den andra makens eller sambons barn eller om en domstol har beslutat enligt 8 §.

När makar eller sambor adopterar gemensamt får adoptivbarnets efternamn vara
   1. ett efternamn som adoptivföräldrarna eller någon av dem bär,
   2. ett efternamn som någon av adoptivföräldrarna har burit,
   3. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av efternamn som adoptivföräldrarna bär,
   4. ett efternamn som är bildat av något av adoptivföräldrarnas förnamn med tillägg av någon av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på jämförligt sätt, eller
   5. ett efternamn som något av adoptivföräldrarnas gemensamma barn bär.

Ett efternamn enligt andra stycket 2 får inte vara ett namn som har förvärvats genom äktenskap, utom i det fall en adoptivförälder som avlidit bar namnet vid sin död.

När ett adoptivbarn adopteras av en person ensam gäller andra stycket 1, 2 och 4 och tredje stycket den föräldern.
Lag (2018:1295)

27 §

  En person får förvärva eller ändra förnamn genom
   1. tillägg av ett eller flera namn,
   2. byte av ett eller flera namn,
   3. strykning av ett eller flera namn, dock inte alla, eller
   4. ändring av ordningsföljden mellan två eller flera namn. Lag (2018:1295)