Förordning (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

2 av 32 paragrafer (6 %) har ändrats i förordning (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:309). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-27


3 §

  Myndigheten ska
   1. utveckla en god redovisningssed i staten,
   2. utveckla och förvalta formerna för den ekonomiska rapporteringen för såväl enskilda myndigheter som staten som helhet,
   3. utveckla och förvalta den statliga redovisningen, finansiella styrningen och resultatstyrningen,
   4. utveckla, förvalta och samordna den statliga internrevisionen,
   5. utveckla och förvalta den interna styrningen och kontrollen i staten,
   6. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje statlig myndighet, och
   7. efter överenskommelse bistå Kammarkollegiet med stöd inför upphandling av samordnade ramavtal om administrativa system. Förordning (2017:1096)

13 a §

  Myndigheten ska lämna sådana upplysningar som avses i artikel 15.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen, i den ursprungliga lydelsen.
Förordning (2019:309)