Förordning (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

5 av 13 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1848). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-25


3 §

  Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 5 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Förordning (2018:343)

5 §

  Har upphävts genom förordning (2018:343)

7 §

  I fråga om kreditgivare och kreditförmedlare som har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska registret innehålla uppgifter om
   - företagsnamn,
   - organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,
   - postadress och telefonnummer,
   - datum för registrering,
   - namn på de personer i ledande befattning som ansvarar för kreditförmedlingsverksamheten hos en kreditförmedlare, samt
   - de länder inom EES som en kreditförmedlare driver verksamhet i enligt 3 kap. 4 § lagen om verksamhet med bostadskrediter.

Om ett tillstånd för en kreditgivare eller en kreditförmedlare har återkallats, ska Finansinspektionen utan dröjsmål ta bort kreditgivaren eller kreditförmedlaren ur registret. Förordning (2018:1848)

12 §

  Finansinspektionen får i fråga om lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter meddela föreskrifter om
   1. vilket innehåll en ansökan om tillstånd enligt lagen ska ha,
   2. de krav på insikt och erfarenhet som ska gälla för deltagande i ledningen av en kreditförmedlare enligt 3 kap. 2 § första stycket 4,
   3. sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i 3 kap. 2 § första stycket 6,
   4. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 3 kap. 4 §,
   5. vad en kreditgivare eller kreditförmedlare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 1 §,
   6. vilka krav som ska gälla avseende kunskap och kompetens enligt 4 kap. 2 §,
   7. en kreditgivares eller kreditförmedlares ersättningssystem enligt 4 kap. 3-6 §§,
   8. riktlinjer för utlåning enligt 4 kap. 11 §,
   9. riktlinjer för värdering av säkerhet enligt 4 kap. 12 § och vad som ska iakttas när det gäller dokumentation av värderingen,
   10. vad en kreditgivare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 12 a och 12 b §§,
   11. erkännande av utländska krav enligt 4 kap. 12 c §,
   12. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 4 kap. 13 § och vad en kreditgivare eller kreditförmedlare i övrigt ska iaktta när det gäller uppdragsavtal,
   13. vad som ska ingå i dokumentation enligt 4 kap. 14 §, och
   14. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 5 kap. 3 och 5 §§. Förordning (2017:1345)

13 §

  Innan Finansinspektionen med stöd av 12 § 10 beslutar föreskrifter om amorteringskrav eller krav på att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.

Regeringen ska inför sitt beslut få del av
   1. förslaget till föreskrifter, och
   2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget. Förordning (2017:1345)