Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

20 av 35 paragrafer (57 %) har ändrats i lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:568). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-08-04


1 §

   Träder i kraft 2020-10-01
Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådan elektronik som anges i 3 §.

Till staten ska det också betalas sådan tilläggsavgift som avses i 8 a §.

Lagens hänvisningar till KN-nr avser den lydelse av Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 1 januari 2015. Lag (2020:568)

2 §

   Träder i kraft 2020-10-01
I denna lag avses med
   - bromförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet brom,
   - klorförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet klor,
   - fosforförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet fosfor,
   - homogent material: ett material som har samma fysikaliska egenskaper i hela materialet och som på mekanisk väg inte kan sönderdelas i olika material,
   - CAS-nummer: sådan unik numerisk identifiering av kemisk förening som tilldelas av The American Chemical Society genom dess avdelning Chemical Abstracts Service (CAS),
   - reaktivt tillsatt förening: en förening som är bunden till en stabil polymer genom en kemisk reaktion och bildar kovalenta bindningar,
   - additivt tillsatt förening: en förening som är tillsatt på annat sätt än reaktivt,
   - yrkesmässig aktivitet: sådan aktivitet som utförs av
   1. en juridisk person, eller
   2. en fysisk person och avser varor som inte är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,
   - konsument: en köpare för vilken köpet inte är en yrkesmässig aktivitet,
   - EU-land: områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde,
   - tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punktskatteområde,
   - distansförsäljning: försäljning där varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning och där köpet inte är yrkesmässigt för köparen,
   - undantagen säljare: en säljare som inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §, registrerad mottagare enligt 10 a § eller registrerad EU-handlare enligt 10 b § och vars årliga försäljning av skattepliktiga varor till Sverige inte överskrider 100 000 kronor för innevarande eller föregående kalenderår,
   - import: såväl att en skattepliktig vara förs in till Sverige från tredjeland under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, som att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang.

Vid beräkningen av den årliga försäljningen för undantagna säljare enligt första stycket ska inte mervärdesskatt beaktas, och inte heller fraktkostnader till den del de går att särskilja. Lag (2020:568)

3 §

  Skatt ska betalas för varor hänförliga till följande KN- nr:
   1. 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 30 och 8418 40,
   2. 8422 11,
   3. 8450 11, 8450 12 och 8450 19,
   4. 8451 21,
   5. 8471 30, 8471 41 och 8471 49,
   6. 8508 11,
   7. 8516 50 och 8516 60,
   8. 8517 11, 8517 12, 8517 18 och 8517 62,
   9. 8519 30, 8519 50, 8519 81 och 8519 89,
   10. 8521 10 och 8521 90,
   11. 8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99,
   12. 8528 41, 8528 49, 8528 51, 8528 59, 8528 71, 8528 72 och 8528 73, samt
   13. 9504 50.

För en skattepliktig vara som avses i första stycket 1-4, 6 eller 7 ska skatt betalas med 11 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara.

För en skattepliktig vara som avses i första stycket 5 eller 8-13 ska skatt betalas med 160 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara.

Vid beräkning av skatt enligt andra och tredje styckena ska varans nettovikt avrundas nedåt till närmaste helt gram.
Lag (2019:489)

3 a §

  För kalenderåret 2020 och efterföljande kalenderår ska skatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 3 § andra och tredje styckena angivna skattebeloppen multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2018.

Beloppen enligt första stycket avrundas till hela kronor.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår. Lag (2019:489)

8 §

   Träder i kraft 2020-10-01
Skattskyldig enligt denna lag är den som
   1. godkänts som lagerhållare enligt 10 §,
   2. i egenskap av registrerad mottagare enligt 10 a § från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor,
   3. i egenskap av registrerad EU-handlare enligt 10 b § yrkesmässigt bedriver distansförsäljning av skattepliktiga varor eller yrkesmässigt förmedlar distansförsäljning av skattepliktiga varor från undantagna säljare,
   4. i annat fall än som avses i 1-3 yrkesmässigt säljer skattepliktiga varor genom distansförsäljning när värdet av den årliga försäljningen av skattepliktiga varor till Sverige under innevarande eller föregående kalenderår överstiger 100 000 kronor,
   5. i annat fall än som avses i 1 eller 3 yrkesmässigt förmedlar distansförsäljning av skattepliktiga varor från undantagna säljare när det sammanlagda värdet av samtliga förmedlade försäljningar av skattepliktiga varor till Sverige under innevarande eller föregående kalenderår överstiger 100 000 kronor,
   6. i annat fall än som avses i 1 yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor, eller
   7. i annat fall än som avses i 1-5 från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor utan att det är distansförsäljning.

Vid beräkningen av den årliga försäljningen enligt första stycket 4 och 5 ska inte mervärdesskatt beaktas, och inte heller fraktkostnader till den del de går att särskilja.
Lag (2020:568)

8 a §

   Träder i kraft 2020-10-01
Om en svensk konsument har köpt en skattepliktig vara genom distansförsäljning och konsumenten på fråga från säljaren eller förmedlaren felaktigt har uppgett att köpet är yrkesmässigt, är den som avses i 8 § 3, 4 eller 5 inte skattskyldig om denne direkt till konsumenten har upplyst om att felaktiga uppgifter kan leda till en skyldighet att betala skatten och en tilläggsavgift. I så fall är det i stället konsumenten som ska betala skatten.

Det som sägs i första stycket ska även gälla skattskyldighet enligt 8 § 1 om lagerhållaren har förmedlat en distansförsäljning av en skattepliktig vara från en undantagen säljare till konsumenten.

Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna fördes in i Sverige.

Om skatt ska betalas av en konsument enligt första eller andra stycket, ska konsumenten även betala en tilläggsavgift om 500 kronor per vara om det inte är uppenbart oskäligt.
Lag (2020:568)

9 §

   Träder i kraft 2020-10-01
Skattskyldig för import av skattepliktiga varor som är yrkesmässig för någon av de inblandade parterna är
   1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,
   2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare.
Lag (2020:568)

10 §

   Träder i kraft 2020-09-01
Som lagerhållare får godkännas den som
   1. i Sverige avser att yrkesmässigt
      a) tillverka skattepliktiga varor,
      b) från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,
      c) importera skattepliktiga varor från tredjeland,
      d) från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare, eller
      e) förmedla distansförsäljning av skattepliktiga varor från undantagna säljare,
   2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare, och
   3. inte är godkänd som registrerad mottagare enligt 10 a §, eller registrerad EU-handlare enligt 10 b §. Lag (2020:568)

10 a §

   Träder i kraft 2020-09-01
Som registrerad mottagare får godkännas den som
   1. i Sverige avser att yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,
   2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som sådan mottagare, och
   3. inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §.
Lag (2020:568)

10 b §

   Träder i kraft 2020-09-01
Som registrerad EU-handlare får godkännas den som
   1. avser att yrkesmässigt
      a) bedriva distansförsäljning av skattepliktiga varor, eller
      b) förmedla distansförsäljningar av skattepliktiga varor från undantagna säljare,
   2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som registrerad EU- handlare, och
   3. inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §.
Lag (2020:568)

10 c §

   Träder i kraft 2020-09-01
Godkännanden enligt 10, 10 a eller 10 b § ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om den som fått godkännandet begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2020:568)

11 §

   Träder i kraft 2020-09-01
Om en godkänd lagerhållare, registrerad mottagare eller registrerad EU-handlare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 12 § 1 eller 3 inträder efter konkursbeslutet. Lag (2020:568)

12 §

   Träder i kraft 2020-10-01
Skyldighet att betala skatt inträder
   1. för den som är godkänd lagerhållare, när
      a) en skattepliktig vara efter försäljning från lagerhållaren levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,
      b) en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning,
      c) en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,
      d) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager, eller
      e) en skattepliktig vara förs in till Sverige efter det att lagerhållaren har förmedlat en distansförsäljning av varan från en undantagen säljare,
   2. för den som är skattskyldig enligt 8 § 6, när den skattepliktiga varan tillverkas,
   3. för den som är skattskyldig enligt 8 § 2, 3, 4, 5 eller 7, när den skattepliktiga varan förs in till Sverige,
   4. för den som är skattskyldig enligt 9 §, när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.
Lag (2020:568)

13 §

   Träder i kraft 2020-10-01
Skattskyldigheten inträder inte för en skattepliktig vara som skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt för, såvida inte den skatten har återbetalats enligt 13 a §.
Lag (2020:568)

13 a §

   Träder i kraft 2020-10-01
Om skatt har betalats i Sverige för en skattepliktig vara som sedan flyttas till ett annat EU-land eller exporteras till tredjeland, kan återbetalning av skatten ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos Skatteverket.

Den som begär återbetalning ska visa
   1. att den skatt som ansökan avser har betalats,
   2. att skattskyldigheten inträdde inom tre månader före den tidpunkt då varan lämnade svenskt territorium, och
   3. antingen att undantaget i 13 § inte tidigare har tillämpats på varan eller att den flyttning eller export som ansökan grundar sig på skedde efter den tidpunkt då undantaget senast tillämpades.

Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden. Lag (2020:568)

14 §

  För en godkänd lagerhållare inträder inte skattskyldighet för en skattepliktig vara som levereras till en köpare i ett annat land.

För en godkänd lagerhållare inträder inte heller skattskyldighet för en skattepliktig vara i vilken samtliga de delar som avses i 5 och 6 §§
   1. fullständigt förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
   2. lämnats för avfallsåtervinning, eller
   3. återanvänts vid tillverkning av skattepliktiga varor.
Lag (2018:1891)

15 §

   Träder i kraft 2020-10-01
I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen (2011:1244), utom i de fall som avses i andra stycket och i 15 a och 15 b §§.

Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 9 § är skattskyldig vid import. Sådan skatt ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253). Lag (2020:568)

15 a §

   Träder i kraft 2020-10-01
Skatteverket beslutar om sådan skatt och tilläggsavgift som avses i 8 a §. Skatten och avgiften ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Bestämmelserna i 37 kap. 9 och 10 §§ och 41 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är av betydelse för beslut om skatt enligt 8 a § av någon annan än den som föreläggs eller revideras.

I övrigt ska bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 43 kap., 57 kap. 1 §, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2, 4-6, 8-10, 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2-4, 7, 8 och 13-15 §§ samt 66-68, 70 och 71 kap. skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.
Lag (2020:568)

15 b §

   Träder i kraft 2020-10-01
Om den konsument som ska betala skatt enligt 8 a § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt ett beslut av Skatteverket eller en domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till konsumenten.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt första stycket ska sådan skatt och tilläggsavgift enligt denna lag som konsumenten står i skuld för räknas av. Skattebelopp som konsumenten har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av. Lag (2020:568)

16 §

   Träder i kraft 2020-09-01
Beslut enligt 10, 10 a, 10 b eller 10 c § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2020:568)