Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

10 av 18 paragrafer (56 %) har ändrats i lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:489). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-03


3 §

  Skatt ska betalas för varor hänförliga till följande KN- nr:
   1. 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 30 och 8418 40,
   2. 8422 11,
   3. 8450 11, 8450 12 och 8450 19,
   4. 8451 21,
   5. 8471 30, 8471 41 och 8471 49,
   6. 8508 11,
   7. 8516 50 och 8516 60,
   8. 8517 11, 8517 12, 8517 18 och 8517 62,
   9. 8519 30, 8519 50, 8519 81 och 8519 89,
   10. 8521 10 och 8521 90,
   11. 8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99,
   12. 8528 41, 8528 49, 8528 51, 8528 59, 8528 71, 8528 72 och 8528 73, samt
   13. 9504 50.

För en skattepliktig vara som avses i första stycket 1-4, 6 eller 7 ska skatt betalas med 11 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara.

För en skattepliktig vara som avses i första stycket 5 eller 8-13 ska skatt betalas med 160 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara.

Vid beräkning av skatt enligt andra och tredje styckena ska varans nettovikt avrundas nedåt till närmaste helt gram.
Lag (2019:489)

3 a §

  För kalenderåret 2020 och efterföljande kalenderår ska skatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 3 § andra och tredje styckena angivna skattebeloppen multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2018.

Beloppen enligt första stycket avrundas till hela kronor.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår. Lag (2019:489)

8 §

  Skattskyldig enligt denna lag är den som
   1. godkänts som lagerhållare enligt 10 §,
   2. i egenskap av registrerad mottagare enligt 10 a § från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor,
   3. i annat fall än som avses i 1 yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor, eller
   4. i annat fall än som avses i 1 eller 2 från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor. Lag (2018:1891)

10 §

  Som lagerhållare får godkännas den som
   1. i Sverige avser att yrkesmässigt
      a) tillverka skattepliktiga varor,
      b) från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,
      c) importera skattepliktiga varor från tredjeland, eller
      d) från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare,
   2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare, och
   3. inte är godkänd som registrerad mottagare enligt 10 a §.

Godkännande som lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.
Lag (2018:1891)

10 a §

  Som registrerad mottagare får godkännas den som
   1. i Sverige avser att yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,
   2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som sådan mottagare, och
   3. inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §.

Godkännande som registrerad mottagare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om den registrerade mottagaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2018:1891)

11 §

  Om en godkänd lagerhållare eller registrerad mottagare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 12 § 1 eller 3 inträder efter konkursbeslutet. Lag (2018:1891)

12 §

  Skyldighet att betala skatt inträder
   1. för den som är godkänd lagerhållare, när
      a) en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,
      b) en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning,
      c) en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller
      d) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,
   2. för den som är skattskyldig enligt 8 § 3, när den skattepliktiga varan tillverkas,
   3. för den som är skattskyldig enligt 8 § 2 eller 4, när den skattepliktiga varan förs in till Sverige,
   4. för den som är skattskyldig enligt 9 §, när skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat. Lag (2018:1891)

13 §

  Skattskyldigheten inträder inte för en skattepliktig vara som
   1. säljs direkt från en utländsk säljare till en konsument i Sverige, och
   2. levereras från ett område utanför Sveriges territorium.

Skattskyldigheten inträder inte heller för en skattepliktig vara som skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt för. Lag (2018:1891)

14 §

  För en godkänd lagerhållare inträder inte skattskyldighet för en skattepliktig vara som levereras till en köpare i ett annat land.

För en godkänd lagerhållare inträder inte heller skattskyldighet för en skattepliktig vara i vilken samtliga de delar som avses i 5 och 6 §§
   1. fullständigt förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
   2. lämnats för avfallsåtervinning, eller
   3. återanvänts vid tillverkning av skattepliktiga varor.
Lag (2018:1891)

16 §

  Beslut enligt 10 eller 10 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:1891)