Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

1 av 46 paragraf (2 %) har ändrats i förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:2049). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-04-04


46 §

  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13).

Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap. 4, 21, 27 och 29-32 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.


Övergångsbestämmelser

2016:1128
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 i fråga om 16-20, 24 och 27 §§ och i övrigt den 1 januari 2017.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.
   3. Föreskrifterna i 11 och 13 §§ ska inte tillämpas på mobil utrustning i Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk under perioden 1 januari 2017 till och med den 31 december 2020. Äldre föreskrifter gäller för sådan utrustning under den perioden. Förordning (2018:2049)