Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

32 av 406 paragrafer (8 %) har ändrats i lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:971). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


3 a §

  Om förvaltningslagen (2017:900) är tillämplig i ett ärende om upphandling, ska den upphandlande enheten inte tillämpa 10 och 25 §§ i den lagen. Lag (2018:860)

6 §

  I detta kapitel finns definitioner av begrepp som används i lagen. I bilaga 3 finns definitioner av vissa tekniska specifikationer.

Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel. Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck finns i nedan angivna paragrafer:

Anbudsinfordran i 10 kap. 1 §

Anknutet företag i 3 kap. 19 §

CPV-nomenklaturen i 4 kap. 17 §

Blandade kontrakt i 2 kap. 9 §

Delbara respektive odelbara blandade kontrakt i 2 kap. 11 §

Direktupphandling i 19 kap. 4 §

Dynamiskt inköpssystem i 8 kap. 1 §

Elektronisk auktion i 8 kap. 15 §

Elektronisk katalog i 8 kap. 28 §

Förenklat förfarande i 19 kap. 5 §

Förfarande för inrättande av innovationspartnerskap i 6 kap. 23 och 24 §§

Förhandlat förfarande med föregående annonsering i 6 kap. 4 §

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering i 6 kap. 5-12 §§

Intern upphandling i 3 kap. 11-16 §§

Konkurrenspräglad dialog i 6 kap. 13 och 14 §§

Leverantör av medietjänster i 3 kap. 26 §

Märkning i 9 kap. 13 §

Posttjänst i 2 kap. 6 §

Selektivt förfarande i 6 kap. 3 §

Urvalsförfarande i 19 kap. 6 §

Öppet förfarande i 6 kap. 2 §.
Lag (2017:348)

17 §

  Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
   1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet,
   2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet, eller
   3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet. Lag (2019:971)

23 §

  Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas
   1. beslutande församling i en kommun eller en region,
   2. offentligt styrt organ som avses i 17 §, och
   3. sammanslutning av
      a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1, eller
      b) ett eller flera organ enligt 2.
Lag (2019:971)

2 kap. 2 §

  Om en annan upphandlande enhet än en upphandlande myndighet levererar gas eller värme till ett publikt nät, ska detta inte anses utgöra en sådan verksamhet som avses i 1 §, om
   1. enhetens produktion av gas eller värme är en oundviklig följd av en annan verksamhet än någon av dem som avses i 1, 4 eller 5 §,
   2. leverans till det publika nätet endast syftar till att utnyttja denna produktion ekonomiskt, och
   3. sådana leveranser uppgår till högst 20 procent av enhetens omsättning, beräknat efter genomsnittet för de senaste tre åren. Lag (2017:348)

3 kap. 11 §

  Denna lag gäller inte när den upphandlande myndighetens motpart är en juridisk person eller en gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725), om upphandlingen är en intern upphandling enligt 12-16 §§. Lag (2017:771)

3 kap. 12 §

  En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om
   1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning,
   2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, för myndighetens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ som avses i 11 § och som myndigheten utövar kontroll över, och
   3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.

En upphandlande myndighet ska anses utöva sådan kontroll som avses i första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725) som själv kontrolleras på samma sätt av myndigheten. Lag (2017:771)

3 kap. 14 §

  En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om
   1. den upphandlande myndigheten står under en kontroll av motparten som motsvarar den som motparten utövar över sin egen förvaltning,
   2. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, för den kontrollerande motpartens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ som avses i 11 § och som den kontrollerande motparten utövar kontroll över, och
   3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.

En motpart ska anses utöva sådan kontroll som avses i första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725) som själv kontrolleras på samma sätt av motparten. Lag (2017:771)

3 kap. 15 §

  En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om
   1. den upphandlande myndigheten står under en kontroll som motsvarar den som den kontrollerande personen utövar över sin egen förvaltning och den kontrollerande personen dessutom utövar sådan kontroll över motparten,
   2. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, för den kontrollerande personens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ som avses i 11 § och som den kontrollerande personen utövar kontroll över, och
   3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.

Den kontrollerande personen ska anses utöva sådan kontroll som avses i första stycket 1, om den har ett avgörande inflytande över den upphandlande myndighetens och motpartens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725) som själv kontrolleras på samma sätt av den kontrollerande personen. Lag (2017:771)

3 kap. 33 §

  Denna lag gäller inte för kontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten.
Lag (2016:1210)

5 kap. 1 §

  De tröskelvärden som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § anges i artikel 15 i direktiv 2014/25/EU eller i beslut eller meddelanden av Europeiska kommissionen enligt artikel 17 i direktivet.

Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling tröskelvärdena i euro och svenska kronor. Lag (2017:348)

5 kap. 3 §

  Om en upphandlande enhet består av separata operativa enheter, ska värdet av en upphandling uppskattas till det samlade värdet för alla sådana enheter. Värdet får dock uppskattas särskilt för en sådan enhet, om den ansvarar självständigt för sina upphandlingar eller för vissa kategorier av upphandlingar. Lag (2017:348)

5 kap. 7 §

  Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tjänster respektive anskaffning av likartade varor kan innebära att flera kontrakt upphandlas i form av delkontrakt, ska det sammanlagda värdet av delkontrakten beaktas när det avgörs om upphandlingens värde uppgår till tröskelvärdet enligt 1 §.

Om tröskelvärdet överskrids, ska varje delkontrakt upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdet.

Detta gäller dock inte för ett enskilt delkontrakt vars värde är lägre än
   1. 80 000 euro när det gäller varor eller tjänster, eller
   2. 1 000 000 euro när det gäller byggentreprenader.

Finns det flera delkontrakt av sådant slag som anges i föregående stycke, ska vart och ett av dem upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdet, om det sammanlagda värdet av dessa delkontrakt överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkontrakten.

För sådana delkontrakt som enligt denna paragraf undantas från bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdet tillämpas 19 kap. Lag (2017:348)

6 kap. 33 §

  Ett innovationspartnerskap ska slå fast delmål som partnerna ska uppfylla samt reglera ersättningen i lämpliga delbetalningar.

Med utgångspunkt i delmålen får den upphandlande enheten efter varje avslutad etapp besluta att avsluta innovationspartnerskapet eller, om innovationspartnerskapet omfattar flera leverantörer, minska antalet sådana genom att avsluta enskilda kontrakt. Sådana åtgärder förutsätter att enheten i något av upphandlingsdokumenten har angett att dessa möjligheter finns och på vilka villkor de kan användas. Lag (2017:348)

8 kap. 13 §

  En upphandlande enhet som tillämpar skäl för uteslutning och kvalificeringskrav i enlighet med 14 kap. 1-3 §§, får när som helst under det dynamiska inköpssystemets giltighetstid begära att leverantörer som godkänts som deltagare i systemet, inom fem arbetsdagar från den dag då begäran skickades, lämnar in en ny och uppdaterad version av en sådan egen försäkran som avses i 15 kap. 1 och 2 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Bestämmelserna i 15 kap. 3-5 §§ lagen om offentlig upphandling gäller under det dynamiska inköpssystemets hela giltighetstid. Lag (2017:348)

8 kap. 31 §

  Om ett ramavtal har slutits efter det att anbud har lämnats i form av en elektronisk katalog eller har innehållit en sådan får den upphandlande enheten besluta att en förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 4 § ska genomföras med användning av en elektronisk katalog som uppdateras enligt 32 §. Lag (2017:348)

10 kap. 6 a §

   Träder i kraft 2021-01-01
Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik. Lag (2019:671)

12 kap. 20 §

  En begäran om att få tillgång till ett kontrakt ska behandlas skyndsamt.

Vid handläggningen av ett ärende om att lämna ut ett kontrakt, ska den upphandlande enheten tillämpa bestämmelserna om motivering av beslut och om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till i 32-34 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:860)

13 kap. 1 §

  En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphandling, om enheten genom en kontroll enligt 14 kap. 3 § eller på annat sätt får kännedom om att leverantören enligt en dom som fått laga kraft är dömd för brott som innefattar
   1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot organiserad brottslighet,
   2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, korruption enligt artikel 2.1 i rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn, eller korruption enligt nationella bestämmelser,
   3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen,
   4. penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt definitionen i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,
   5. terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet såsom de definieras i artiklarna 3 och 5-12 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen, eller anstiftan, medhjälp och försök att begå brott i den mening som avses i artikel 14 i det direktivet, eller
   6. människohandel enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet. Detsamma gäller om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören. Lag (2018:1318)

15 kap. 7 §

  Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande enheten begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden. En sådan begäran om förklaring kan gälla
   1. om leverantören kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder för att fullgöra kontraktet,
   2. om leverantören kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden för att fullgöra kontraktet,
   3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av leverantören,
   4. hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter,
   5. om leverantören kan få statligt stöd, eller
   6. skyldigheterna som avses i 16 kap. 6 eller 7 §.

Enheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett tillfredsställande sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden.

En upphandlande enhet ska också förkasta en leverantörs anbud om den finner att det onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter. Lag (2017:348)

16 kap. 2 §

  En upphandlande enhet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid som arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt kontraktet minst ska tillförsäkras.

Enheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor som har ställts enligt första stycket. Lag (2017:348)

16 kap. 3 §

  Nivåerna på villkoren enligt 2 § ska anges enligt de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Villkoren ska dock alltid minst motsvara de nivåer som följer av lag.

När en upphandlande enhet ska ange nivån på villkoren, ska enheten ge de centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer som har slutit det centrala kollektivavtal som nivån på villkoren ska motsvara enligt 2 § tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt.

Om det saknas förutsättningar för enheten att ange nivån för ett villkor enligt 2 § är den inte skyldig att ställa villkoret. Lag (2017:348)

16 kap. 4 §

  En upphandlande enhet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig.

Enheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor som har ställts enligt första stycket.

Villkoren får avse att de bestämmelser som gäller där arbetet utförs ska följas. Lag (2017:348)

16 kap. 5 §

  Även om de särskilda arbetsrättsliga villkoren inte är uppfyllda, ska en leverantör anses uppfylla villkoren, om den tillämpar motsvarande villkor i ett och samma centrala kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

Leverantören ska också anses uppfylla de arbetsrättsliga villkoren om denne är en arbetsgivare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare och leverantören tillämpar motsvarande villkor om arbets- och anställningsvillkor enligt samma lag.
Lag (2017:348)

16 kap. 16 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En upphandlande enhet som har ändrat ett kontrakt eller ett ramavtal med stöd av 11 eller 12 § ska upplysa om detta i en annons.

En annons enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonsen. Lag (2019:671)

17 kap. 2 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En upphandlande enhet som avser att anordna en projekttävling ska informera om tävlingen genom en annons. Om enheten har för avsikt att därefter tilldela ett kontrakt enligt bestämmelserna om förhandlat förfarande utan föregående annonsering, ska det anges i annonsen om tävlingen. Enheten ska i annonsen ange de kriterier för bedömning av tävlingsbidragen som den avser att använda.

Enheten ska skicka en efterannons om resultatet av projekttävlingen senast 30 dagar efter det att tävlingen avslutats.

Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonser enligt detta kapitel.
Lag (2019:671)

19 kap. 9 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Den upphandlande enheten ska vid ett förenklat förfarande begära anbud genom en annons. Myndigheten ska vid ett urvalsförfarande och när ett dynamiskt inköpssystem inrättas publicera en ansökningsinbjudan genom annonsering.

Vid ett urvalsförfarande får enheten i sin inbjudan ange det antal leverantörer som den avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn till arten av det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens ska uppnås.

En annons som har publicerats med anledning av inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem ska finnas tillgänglig under hela det dynamiska inköpssystemets giltighetstid. Lag (2019:671)

19 kap. 11 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En upphandlande enhet som avser att reservera deltagandet i en upphandling enligt 4 kap. 16 §, ska i annonsen enligt 9 § ange att upphandlingen ska genomföras enligt bestämmelserna om reserverad upphandling.

En enhet som avser att tilldela ett kontrakt genom direktupphandling får informera om sin avsikt genom en annons.
Lag (2019:671)

19 kap. 12 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal ska genom en annons informera om upphandlingsresultatet senast 30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks (efterannons).

Trots första stycket får enheten vid tilldelning av kontrakt enligt ett dynamiskt inköpssystem eller av kontrakt som avser tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas för publicering senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.

En enhet behöver inte efterannonsera vid tilldelning av kontrakt som görs med stöd av ett ramavtal. Lag (2019:671)

19 kap. 13 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Annonser enligt detta kapitel ska publiceras i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av annonser enligt detta kapitel.
Lag (2019:671)

20 kap. 19 §

  Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd av 13 kap. kommunallagen (2017:725).
Lag (2017:771)

22 kap. 5 §

  Tillsynsmyndighetens föreläggande får överklagas till den förvaltningsrätt i vars domkrets den som föreläggandet riktar sig till har sin hemvist. När ett föreläggande överklagas, är tillsynsmyndigheten motpart i domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.


Övergångsbestämmelser

2016:1146
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
   2. Bestämmelserna i 3 kap. 11-18 §§ tillämpas även på förhållanden som avser tiden före ikraftträdandet.
   3. Genom lagen upphävs lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
   4. Den upphävda lagen gäller dock för sådan upphandling som har påbörjats före ikraftträdandet.

2017:348
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.
   2. Bestämmelserna i 16 kap. 2-5 §§ tillämpas på upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet.

Bilaga 1 /Bilagan är inte med här/

Bilaga 2

Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster

Beskrivning       CPV-kod 
Hälsovård, socialtjänst och
närbesläktade tjänster     75200000-8
        75231200-6
        75231240-8
        79611000-0
        79622000-0 (Tillhandahållande av 
        hemtjänstpersonal)
        79624000-4 (Förmedling av 
        vårdpersonal) 
        79625000-1 (Förmedling av läkare)
        Från 85000000-9 till 85323000-9 
        98133100-5
        98133000-4
        98200000-5
        98500000-8 (Privata hushåll med 
        anställd personal) 
        Från 98513000-2 till 98514000-9 
        (Arbetskrafttjänster för hushåll, 
        Bemanningstjänster för enskilda, 
        Tjänster utförda av 
        kontorspersonal för enskilda, 
        kontorspersonal för enskilda, 
        Tillfällig personal för hushåll 
        och Hemtjänst).
Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, hälsovårdsförvaltning och administration avseende
kultur        85321000-5 
        85322000-2 
        75000000-6 (Offentlig 
        förvaltning, försvar och 
        socialförsäkringstjänster)
        75121000-0
        75122000-7 
        75124000-1 
        Från 79995000-5 till 79995200-7 
        Från 80000000-4 (Undervisning 
        och utbildning) till 80660000-8 
        Från 92000000-1 till 92700000-8
        79950000-8 (Tjänster för 
        organisering av utställningar, 
        mässor och kongresser)
        79951000-5 (Organisering av 
        seminarier)
        79952000-2 (Evenemang)
        79952100-3 (Anordnande av 
        kulturevenemang)
        79953000-9 (Festivalarrangemang), 
        79954000-6 (Festarrangemang)
         79955000-3 (Anordnande av 
        modevisningar) 
        79956000-0 (Anordnande av mässor 
        och utställningar)
Obligatorisk socialförsäkring  75300000-9
Bidragstjänster      75310000-2
        75311000-9
        75312000-6
        75313000-3
        75313100-4
        75314000-0
        75320000-5
        75330000-8
        75340000-1
Andra samhälleliga och personliga tjänster, inklusive fackföreningstjänster, tjänster utförda av politiska organisationer, tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer och andra
medlemsorganisationstjänster  98000000-3
        98120000-0
        98132000-7
        98133110-8
        98130000-3
Tjänster i samband med
religionsutövande    98131000-0
Hotell- och
restaurangtjänster    Från 55100000-1 till 55410000-7
        Från 55521000-8 till 55521200-0 
        (55521000-8 Catering för 
        privata hushåll, 
        55521100-9 Hemkörning av mat, 
        55521200-0 Måltidsleveranser)
        55520000-1 Catering
        55522000-5 Catering för 
        transportföretag, 
        55523000-2 Catering för övriga 
        företag eller övriga 
        institutioner
        55524000-9 Skolbespisning
        55510000-8 Matsalstjänster
        55511000-5 Matsalstjänster och 
        övrig kafeteriaverksamhet för 
        särskild kundgrupp, 
        55512000-2 Drift av matsal
        55523100-3 Servering av 
        skolmåltider.
Juridiska tjänster, i den mån de inte är undantagna enligt 3 kap. 28 och 29 §§
denna lag      Från 79100000-5 till 79140000-7
75231100-5

Övrig statsförvaltning och
statliga tjänster    Från 75100000-7 till 75120000-3
        75123000-4 
        Från 75125000-8 till 75131000-3
Samhällstjänster    Från 75200000-8 till 75231000-4
Fängelserelaterade tjänster, tjänster för allmän säkerhet och räddningstjänster, i den mån de inte är undantagna
enligt 3 kap. 32 § denna lag  Från 75231210-9 till 75231230-5
        Från 75240000-0 till 75252000-7
        794300000-7
        98113100-9
Undersöknings- och
säkerhetstjänster    Från 79700000-1 till 79721000-4 
        (Undersöknings- och 
        säkerhetstjänster, 
        Säkerhetstjänster, 
        Larmövervakningstjänster, 
        Vakttjänster, 
        Övervakningstjänster, 
        Eftersökning, Uppspårning av 
        försvunna, Patrullering, 
        Utfärdande av id-kort, Utredning 
        och Detektivtjänster) 
        79722000-1 (Grafologi)
        79723000-8 (Avfallsanalys)
Internationella tjänster  98900000-2 (Tjänster 
        tillhandahållna av 
        exterritoriala organisationer 
        och organ)
        98910000-5 (Särskilda tjänster 
        för internationella 
        organisationer och organ).
Posttjänster      64000000-6 (Post- och 
        telekommunikationstjänster)
        64100000-7 (Post- och 
        budtjänster) 
        64110000-0 (Postgång)
        64111000-7 (Posttjänster för 
        tidningar och tidskrifter)
        64112000-4 (Posttjänster för 
        brev)
        64113000-1 (Posttjänster för 
        paket)
        64114000-8 (Postkassörstjänster)
        64115000-5 (Förhyrning av 
        postbox)
        64116000-2 (Poste 
        restantetjänster)
        64122000-7 (Internpost)
Diverse tjänster    50116510-9 (Regummering av däck)
        71550000-8 (Smedtjänster)

Bilaga 3

Definitioner av vissa tekniska specifikationer

I lagen gäller följande definitioner:

1.  Tekniska specifikationer i fråga om 
byggentreprenadkontrakt: samtliga tekniska föreskrifter, i synnerhet de som anges i upphandlingsdokumenten och som anger de egenskaper som krävs av ett material, en produkt eller en vara för att det eller den ska lämpa sig för den av den upphandlande enheten planerade användningen. Dessa egenskaper omfattar miljö- och klimatprestanda, formgivning för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning), bedömning av överensstämmelse, bruksegenskaper, säkerhet eller dimensioner, inbegripet förfaranden för kvalitetssäkring, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning och etikettering, bruksanvisningar samt produktionsprocesser och produktionsmetoder i alla faser av byggentreprenadens livscykel. De innefattar även bestämmelser om projektering och kostnadsberäkning, provnings- och kontrollregler, villkoren för att byggentreprenaden ska godkännas, tekniken eller metoderna för byggverksamheten samt samtliga övriga tekniska villkor som den upphandlande enheten i enlighet med allmänna eller särskilda förordningar kan föreskriva i fråga om den fullbordade byggentreprenaden samt om ingående material eller delar.

2.  Teknisk specifikation i fråga om tjänste- eller 
varukontrakt: en specifikation i ett dokument med angivande av kraven på en produkts eller en tjänsts egenskaper, t.ex. kvalitetsnivåer, miljö- och klimatprestanda, formgivning för alla användningsområden (inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning) och bedömning av överensstämmelse, bruksegenskaper, produktens användningsområde, säkerhet eller dimensioner, inbegripet sådana krav som avser varubeteckning, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning och etikettering, bruksanvisningar, produktionsprocesser och produktionsmetoder i alla faser av varans eller tjänstens livscykel liksom förfaranden vid bedömning av överensstämmelse.

3.  Standard: en teknisk specifikation som antagits av ett 
erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller kontinuerlig tillämpning, med vilken överensstämmelse inte är obligatorisk och som är en av följande:
   - internationell standard: en standard som antagits av ett internationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.
   - europeisk standard: en standard som antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.
   - nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten.

4.  Europeisk teknisk bedömning: en dokumenterad bedömning 
av en byggprodukts prestanda i förhållande till dess väsentliga egenskaper i enlighet med relevant europeiskt bedömningsdokument enligt artikel 2.12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter, i lydelsen enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014.

5.  Gemensam teknisk specifikation: en teknisk 
specifikation på IKT-området som utarbetats i enlighet med artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering, i den ursprungliga lydelsen.

6.  Teknisk referens: ett dokument, med undantag för 
europeiska standarder, som framställs av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med förfaranden som anpassats till utvecklingen av marknadens behov.
Lag (2017:348)