Upphandlingsförordning (2016:1162)

13 av 29 paragrafer (45 %) har ändrats i upphandlingsförordning (2016:1162) sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:565). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


2 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En annons om upphandling enligt 10 kap., 17 kap. 16 § och 18 kap. 2 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 10 kap., 16 kap. 16 § och 17 kap. 2 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 8 kap. och 14 kap. 16 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska skickas elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå för publicering.

En annons enligt 8 kap. lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska skickas elektroniskt eller på annat sätt till publikationsbyrån för publicering. Vid förfarande med förkortade tidsfrister enligt 9 kap. 7 § samma lag ska annonsen eller meddelandet skickas antingen med elektroniska medel eller med telefax. Förordning (2020:565)

3 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Med upphandlarprofil avses en sammanställning av uppgifter som är tillgängliga på internet och som innehåller information om den upphandlande myndigheten eller enheten och dess upphandlingar. Förordning (2020:565)

4 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En upphandlande myndighet eller enhet får, i stället för vad som anges i 2 §, publicera en förhandsannons enligt 10 kap. 3 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 10 kap. 3 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna eller 8 kap. 2 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet på myndighetens eller enhetens upphandlarprofil. I sådant fall ska myndigheten eller enheten skicka ett meddelande elektroniskt till Europeiska unionens publikationsbyrå om detta. Förhandsannonsen får inte publiceras på upphandlarprofilen innan meddelandet har skickats till publikationsbyrån.

En förhandsannons som publiceras på upphandlarprofilen ska innehålla en uppgift om vilken dag meddelandet om publiceringen skickades till publikationsbyrån.
Förordning (2020:565)

9 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En upphandlande myndighet eller enhet får inte publicera en annons enligt 2 § första stycket i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik eller offentliggöra innehållet i annonsen på något annat sätt, innan den har publicerats av Europeiska unionens publikationsbyrå. Myndigheten eller enheten får dock offentliggöra innehållet, om den inte inom 48 timmar från det att publikationsbyrån bekräftade att annonsen tagits emot har fått någon underrättelse från publikationsbyrån om att annonsen har publicerats.

En upphandlande myndighet eller enhet får inte publicera en annons enligt 2 § andra stycket i en registrerad annonsdatabas eller offentliggöra innehållet i annonsen på något annat sätt, innan den har skickats till publikationsbyrån.

Andra stycket gäller inte efterannonsering enligt 8 kap. 3 § första stycket lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Förordning (2020:565)

9 a §

   Träder i kraft 2021-01-01
En upphandlande myndighet eller enhet får inte offentliggöra innehållet i en förhandsannons enligt 4 §, innan det har publicerats på upphandlarprofilen. Förordning (2020:565)

10 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En annons som publiceras av en upphandlande myndighet eller enhet i en annonsdatabas som är registrerad enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik eller offentliggörs nationellt på något annat sätt, ska innehålla samma information som har skickats till Europeiska unionens publikationsbyrå enligt 2 § eller har publicerats på upphandlarprofilen enligt 4 §. Annonsen ska även innehålla en uppgift om vilken dag den skickades till publikationsbyrån eller publicerades på upphandlarprofilen. Förordning (2020:565)

13 §

   Träder i kraft 2021-01-01
Vid efterannonsering enligt 10 kap. 5 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna i fråga om sådan tilldelning av ett tjänstekontrakt avseende forskning och utveckling som enligt 6 kap. 9 § samma lag görs utan föregående annonsering, får den upphandlande enheten i stället för uppgifter om tjänsternas art och mängd ange att kontraktet avser forsknings- och utvecklingstjänster.

Om en upphandlande enhet efter ett förfarande med annonsering har tilldelat ett tjänstekontrakt som avser forskning och utveckling, får uppgifterna i efterannonsen om tjänsternas art och kvalitet begränsas, dock inte mer än att uppgifterna är minst lika utförliga som i annonsen om upphandling.
Förordning (2020:565)

14 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En annons om upphandling enligt 19 kap. 9 och 36 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 19 kap. 9 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 15 kap. 5 § lagen (2011:1029)

om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska innehålla följande information:
   1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,
   2. en beskrivning av den upphandlande myndighetens eller enhetens huvudsakliga verksamhet,
   3. om den upphandlande myndigheten eller enheten är en inköpscentral och om upphandlingen genomförs tillsammans med eller på uppdrag av annan myndighet eller enhet,
   4. vad som ska upphandlas samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV,
   5. art samt omfattning eller mängd av det som ska upphandlas,
   6. om upphandlingen avser ett kontrakt eller ett ramavtal,
   7. upphandlingens titel och en kortfattad beskrivning av upphandlingen,
   8. NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen,
   9. datum för publicering av annonsen,
   10. vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas,
   11. hur en anbudsansökan eller ett anbud får lämnas,
   12. den dag då en anbudsansökan eller ett anbud senast ska ha kommit in,
   13. hur länge ett anbud ska vara bindande,
   14. kontraktets eller ramavtalets löptid,
   15. kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde vid tidpunkten för annonsen om anbudsinfordran, och
   16. om det i upphandlingen ställs krav eller anges villkor som avser
      a) miljöhänsyn,
      b) sociala hänsyn, såsom arbetsrättsliga villkor, eller
      c) innovation.

En annons enligt första stycket får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta. Förordning (2020:565)

14 a §

   Träder i kraft 2021-01-01
En förhandsannons enligt 15 kap. 5 § första stycket lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner ska innehålla följande information:
   1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,
   2. en beskrivning av den upphandlande myndighetens eller enhetens huvudsakliga verksamhet,
   3. vad som ska upphandlas samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV,
   4. upphandlingens titel och en kortfattad beskrivning av upphandlingen, och
   5. datum för publicering av annonsen.

En annons enligt första stycket får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta. Förordning (2020:565)

14 b §

   Träder i kraft 2021-01-01
En annons enligt 19 kap. 11 § andra stycket lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 19 kap. 11 § andra stycket lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 15 kap. 6 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska innehålla följande information:
   1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,
   2. vad som ska upphandlas och värdet av kontraktet,
   3. namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter avseende den eller de som har tilldelats kontraktet, och
   4. skälen till att upphandlingen inte har annonserats.

En annons enligt första stycket får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta. Förordning (2020:565)

14 c §

   Träder i kraft 2021-01-01
En efterannons enligt 19 kap. 12 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 19 kap. 12 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 15 kap. 5 § tredje stycket lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och 15 kap. 7 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet ska innehålla följande information:
   1. den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter,
   2. tidpunkten för ingående av kontraktet eller ramavtalet,
   3. vad som har upphandlats samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV,
   4. NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen,
   5. namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter avseende den eller de som har tilldelats kontraktet eller ramavtalet,
   6. om det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet,
   7. det uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet vid tidpunkten för efterannonsen, och
   8. hur många anbud som har lämnats i upphandlingen.

En annons enligt första stycket får även innehålla de upplysningar i övrigt som är relevanta.

Första stycket 6 gäller inte efterannonser enligt 15 kap. 5 § tredje stycket lagen om upphandling av koncessioner.
Förordning (2020:565)

14 d §

   Träder i kraft 2021-01-01
En upphandlande myndighets eller enhets skyldighet att offentliggöra uppgifter i en annons enligt 14, 14 a och 14 c §§ gäller inte sådana uppgifter som
   1. omfattas av sekretess eller tystnadsplikt enligt lag, eller
   2. är säkerhetsskyddsklassificerade enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller vars offentliggörande kan medföra en risk för att säkerhetskänslig verksamhet enligt samma lag skadas. Förordning (2020:565)

18 §

   Träder i kraft 2021-01-01
En allmän förvaltningsdomstol ska till Konkurrensverket skicka en dom eller ett slutligt beslut i ett mål om överprövning enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Förordning (2020:565)