Förordning (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

9 av 15 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:1159). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-26


7 §

  Inom myndigheten finns ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism. Centrumet ska från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism genom att
   1. främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå,
   2. verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet,
   3. ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism, och
   4. samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad erfarenhet samt verka för en kunskapsbaserad praktik. Förordning (2017:1159)

8 §

  Myndigheten leds av en myndighetschef.
Förordning (2017:1159)

9 §

  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Förordning (2017:1159)

10 §

  Till myndigheten är ett rådgivande organ knutet, det vetenskapliga rådet, som har till uppgift att bistå med råd och vägledning i myndighetens forsknings-, analys-, utvecklings- och statistikverksamhet och verka för att den bedrivs på vetenskaplig grund.

Det vetenskapliga rådet består av personer med vetenskaplig erfarenhet från ämnesområden som har betydelse för rådets verksamhet.

Myndighetens chef förordnar ledamöter i rådet.
Förordning (2017:1159)

11 §

  Generaldirektören är myndighetschef.
Förordning (2017:1159)

12 §

  Anställningen som chef för det nationella centrumet mot våldsbejakande extremism beslutas av regeringen.
Förordning (2017:1159)

13 §

  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2017:1159)

14 §

  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).
Förordning (2017:1159)

15 §

  Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.
Förordning (2017:1159)