Förordning (2016:1283) om statligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag

2 av 12 paragrafer (17 %) har ändrats i förordning (2016:1283) om statligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:909). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-16


11 §

  Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):
   - 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
   - 10 § om partsinsyn,
   - 16-18 §§ om jäv,
   - 23 § om utredningsansvaret,
   - 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
   - 25 § om kommunikation,
   - 31 § om dokumentation av beslut,
   - 32 § om motivering av beslut,
   - 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till, och
   - 42 § om vem som får överklaga ett beslut.
Förordning (2018:909)

12 §

  Det nationella utvecklingsbolagets beslut enligt denna förordning får överklagas till Verket för innovationssystem. Andra beslut än beslut enligt 7 och 8 §§ får dock inte överklagas.

I lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter finns bestämmelser om förfarandet vid överklagande.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:909)